Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Soennah-Dokter en op alle met Soennah-Dokter aangegane overeenkomsten in de winkel als op de webshop.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welke geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Soennah-Dokter is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan  van de internet site dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Soennah-Dokter in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan en elke bezoeker in 1 van onze winkels van Soennah-Dokter die een product of dienst aanschaft.

1.6 Soennah-Dokter behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vallen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Soennah-Dokter en/of het plaatsen van een bestelling of het kopen van een product of dienst in de winkel aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Soennah-Dokter is op geen enkele wijze
hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van
de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en
leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit
artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn
gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
– de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van
de internetsite en de desbetreffende data aan Soennah-Dokter via elektronische weg is
verzonden en door Soennah-Dokter is ontvangen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is
verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Soennah-Dokter komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
daarvan. De elektronische bestanden van Soennah-Dokter zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en
opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de
producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Soennah-Dokter garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie
et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite
met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Soennah-Dokter in haar bevestiging conform artikel
2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de
prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
overeenkomst door Soennah-Dokter worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten wordt per
mail verzonden na het plaatsen van een bestelling

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
· Overschrijving per bank
· Contant bij het ophalen in de winkel
Soennah-Dokter kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door Soennah-Dokter een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het
enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen
voorwaarden.
4.2 In geval van niet-tijdige betaling is Soennah-Dokter bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop
de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder
begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft
Soennah-Dokter ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende
afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als
fatale termijn. Soennah-Dokter kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de
internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke
informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal
worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de
Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 Levering geschiedt doormiddel van POST NL of andere leveranciers, Soennah-Dokter
neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies of beschadigingen van de verzending, de
Koper kan tegen meerprijs de verzendkosten vermeerderen met een verzekering.

6. Retourneren en Recht van ontbinding

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor
overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op
een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie,
geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een
Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het
product in kwestie.
De producten kunnen worden geretourneerd na toestemming van Soennah-Dokter. De
verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper. Retourneren kan alleen
indien de producten ongeopend en onbeschadigd en in de staat verkeren waarin deze zijn
verzonden. Geopende verpakkingen, flessen en dergelijke worden niet retour genomen.
6.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid
gebruik heeft gemaakt, dan draagt Soennah-Dokter zorg voor terugbetaling binnen veertien
(14) kalenderdagen van het door de consument-Koper betaalde.
6.3 De volgende producten kunnen na aanschaf niet geretourneerd worden wegens hygiene
risico’s:
· Honingen
· Arganolie
· Appelazijn
· Amlou
· Ithmid Naturel Marokko
· Alle geopende verpakkingen waarbij de seal zichtbaar en onzichtbaar verbroken is

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over,
nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Soennah-Dokter is
verschuldigd.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Soennah-Dokter geleverde producten gelden de algemene
garantievoorwaarden.
8.2 Soennah-Dokter is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Soennah-
Dokter. Soennah-Dokter nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte
schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Soennah-Dokter, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door
Soennah-Dokter verzekering hieromtrent wordt vergoed.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Soennah-Dokter aan de samenstelling van de
website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd of die
zich in de winkel bevindt onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Soennah-
Dokter behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en
zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De Koper is gehouden Soennah-Dokter te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter
zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Soennah-Dokter mochten doen gelden,
voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor
rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Soennah-Dokter op haar internetsite en Facebook pagina links
opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker
kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Soennah-Dokter is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan
worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Soennah-Dokter niet gehouden haar verplichtingen jegens de
Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen,
brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-
)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten
en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Soennah-Dokter, haar toeleveranciers of
andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder
tevens begrepen sui generis rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede –
alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van Soennah-Dokter, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens

11.1 Soennah-Dokter zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid en niet doorgeven aan derden.
11.2 Soennah-Dokter neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in
acht.

12. Diensten

12.1 Soennah-Dokter levert de volgende diensten af, Roqyahbehandelingen, Hijamah en
bemiddelingen. Voor al deze diensten geldt dat de klant juiste informatie dient te verstrekken
omtrent zijn gezondheidssituatie en medicijngebruik. Soennah-Dokter is niet aansprakelijk bij
het onjuist verstrekken van informatie.
12.1 Soennah-Dokter schrijft behandelplannen voor met en zonder het gebruik van
natuurlijke kruiden en producten. Het gebruik van deze behandelplannen en producten
geschiedt volgens eigen risico. De klant kan voor elk product een gebruiksaanwijzing
aanvragen, de behandelplannen en producten zijn geen vervanging voor al reeds lopende
geneesmiddelen en producten bij twijfel dient een arts geraadpleegd te worden

Soennah-Dokter.nl
Grote Visserijstraat 85-A
3026 CD Rotterdam
010-7511780
KVK: 61769355