Sihr ( Tovenarij )

Alles over Sihr en Tovenaars

Alles over Sihr En Tovenaars

Contents

In deze artikel zullen wij alles bespreken wat te maken heeft met sihr en tovenaars. Van herkenning tot de behandeling insha Allah.

Taalkundige betekenis van Sihr

De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen: Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden:

Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan.

Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha)

Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan Al-‘Arab)

Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een ziekte in de plaats geeft.

Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het valse echt te laten lijken.

Sihr als betekenis in het geloof

Fakr Ad-Deen Al-Razi zegt: Sihr in de context van het geloof betekent alles waarvan de oorzaak geheim is en wat zich buiten de werkelijkheid afspeelt, waarbij het gaat om bedrog en oplichterij.(Al-Misbah Al-Munir)

Ibn Qudama Al-Maqdisi zegt: Het gaat over knopen, toverspreuken die met gesproken of geschreven woorden zijn of daden die effect hebben op het lichaam, het hart of het verstand van de betoverde persoon, zonder hem zelfs aan te raken.

Dit is echt en er bestaat zelfs tovenarij die de dood of een ziekte veroorzaakt, die een man weerhoudt gemeenschap met zijn vrouw te hebben, of die de man van zijn vrouw doet scheiden. Het kan ook haat

tussen 2 personen veroorzaken of juist 2 personen van elkaar doen houden,(Al-Mughni).

Als we alle meningen hebben bestudeerd, kunnen we in het kort zeggen dat de betekenis van Sihr is:

Een contract tussen de sahir(tovenaar) en de Shaytaan, en soms gebeurt dit ook letterlijk op papier waarbij zelfs getuigen aanwezig zijn, waarbij de tovenaar bepaalde daden van Kufr(ongeloof) Shirk(Polytheïsme), Grote zonden en afschuwlijkheden moet doen en waar inruil daarvoor de Shaytaan bepaalde zaken voor de tovenaar gaat doen en hem in een bepaalde mate gaat gehoorzamen.

Sihr is echt en geen fabeltje, het is een donkere en afschuwelijke praktijk, waarbij levens van mensen kapot worden gemaakt doormiddel van spreuken, knopen, tovermiddeltjes, toverbriefjes enz.

Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah

Er zijn vele mensen die niet geloven dat Sihr bestaat en denken dat tovenarij alleen in films voorkomt, enerzijds komt dit door onwetendheid in het geloof en anderzijds door influisteringen van de Shaytaan die juist wil dat mensen niet over zijn duistere praktijken te weten komen.

Er zijn zelfs mensen, vooral in Marokkaanse kringen die denken dat zolang ze niet over Sihr en Shayateen praten dat er dan niks met hen gebeurt, wel gaan een deel van deze mensen naar tovenaars toe, dus de logica hier is ver te zoeken.

Natuurlijk moeten wij ons niet bezig houden met Sihr en Shayateen, maar wij moeten ons bezighouden met wat het geloof ons over deze zaken vertelt, hoe we ons tegen deze zaken kunnen beschermen en hoe we ons kunnen genezen als we ermee getroffen zijn. Simpelweg denken dat als men er niet aan denkt en over praat dat er dan niks gebeurt is helaas niet genoeg.

Bewijzen uit de Koraan

 

En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden  tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog ,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet , hoewel zij weten , dat hij , die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”

(surah Al-Baqarah  102)

 

Mozes zeide: “Zegt gij dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? Maar tovenaars slagen nooit.”

“En toen de tovenaars kwamen, zeide Mozes tot hen:  “Werpt hetgeen gij wildet werpen.

En toen zij wierpen zeide Mozes: “Wat gij hebt gebracht is slechts bedrog. Voorzeker, Allah zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat het werk der kwaadstichters niet gedijen.”

En Allah bevestigt de waarheid door Zijn woorden, zelfs al zijn de schuldigen afkerig. “

(surah Yoenas vers 80-82)

Bewijzen uit de Sunnah

‘Aisha(moge Allah weltevreden met haar zijn) overleverde:

“Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(jood) van de B ani Zurayq deed Sihr bij de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), totdat Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem) zich voorstelde iets gedaan te hebben wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen).

Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een lange periode en zei hij toen, “O Aisha!

Wist je dat Allah mij geïnformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem vroeg?

Twee mannen(2 engelen) kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd en de andere bij mijn voeten. 1 van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur).

De eerste vroeg weer, wie deed het? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam. De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een mannelijke dadelboom.

De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan!

Dus Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem), samen met een paar van zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O ‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen.

Ik vroeg, O Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), waarom laat u het niet zien(aan de mensen)? Hij zei, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en ik zou het kwaad(fitnah) niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf hij het bevel om de put vol te storten met aarde.” (Bukhari en Muslim)

WAARSCHUWING!!!

Bovenstaande hadith is saheeh bevonden door de geleerden van hadith, maar deze hadith doet niks aan de perfectie en feilheid van de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), zoals door sommige innoveerders en vijanden van de Islam wordt beweerd, de geleerden van Ahlu Sunnah wa’l Djama’a zowel van vroeger als van nu, hebben duidelijk en met bewijs bewezen dat de Sihr waaraan de Profeet(vrede zij met hem) leed alleen effect had betreffende of hij wel of niet gemeenschap had met zijn vrouwen.

Het deed niks ten aanzien van andere zaken zoals Openbaringen van Allah en dergelijke zoals ook bewezen is in de Seerah (Biografie) van de Profeet(vrede zij met hem).

 

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Vermijd de 7 vernietigende zondes(Al-Sab’at Al-Maw biqaat), de mensen vroegen, Wat zijn ze?

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

Shirk(afgoderij), Sihr(tovenarij), het doden van een persoon zonder shar’i reden, Ribaa(rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, Vluchten van het slagveld(tijdens Jihad), Het beschuldigen van een onschuldige kuise vrouw van Zinaa(overspel).(Al-Bukhari en Muslim)

In bovenstaande hadith zien we dus duidelijk dat de Profeet(vrede zij met hem) Sihr oftewel tovenarij als 1 van de grootste zondes aangeeft, het is een vernietigende zonde, een zonde waarvoor men een plaats in de hel krijgt.

Het contract tussen de tovenaar (Sahir) en Shaytaan

Nu de betekenis van Sihr duidelijk is en er genoeg bewijzen te vinden zijn zowel in de Koran als de Sunnah gaan we verder met het uitleggen over hoe de tovenaars(moge Allah hen vervloeken en vernederen) werken.

We beginnen bij het begin, namelijk het contract tussen de tovenaar en de Shaytaan, het was al duidelijk dat er afspraken gemaakt worden tussen de tovenaar en de Shaytaan en dat deze afspraken soms zelfs op papier worden vastgelegd.

De tovenaar heeft Sihr geleerd oftewel van een andere tovenaar of uit de vele boeken die er bestaan over Sihr, hierin staat precies uitgelegd hoe hij een contract/samenwerking kan beginnen met de Shayateen.

De tovenaar roept 1 van de koningen of koninginnen van de Shayateen op doormiddel van duivelsspreuken waarin hij ongeloof en shirk pleegt en de tovenaar prijst hen en hemelt hen op, ook doet hij daarbij verschillende daden van ongeloof en dergelijke zaken, we zullen dit straks verder bespreken.

Daarna zal er een koning of koningin van de Shayateen of een Shaytaan met een hoge positie verschijnen aan de tovenaar, dit kan in een gedaante zijn van een dier, een voorwerp, of de tovenaar hoort alleen een stem. Daarna worden de afspraken gemaakt, de tovenaar belooft de Shaytaan daden van ongeloof en shirk te plegen in ruil voor hulp van de Shaytaan om bepaalde slechte daden voor hem te doen.

De Shaytaan geeft in ruil daarvoor een aantal van zijn onderdanen van onder de Djinn de opdracht om de tovenaar te gehoorzamen, dit is de zogenaamde “ Gadim Al-Sihr” oftewel de werker van d e tovenaar.

Deze werkers haten de tovenaar omdat zij hem moeten gehoorzamen, maar zijn bang om hem niet gehoorzamen vanwege hun leider van de Shayateen. Hierdoor is er dus een vijandigheid tussen deze werkers van de tovenaar en de tovenaar, de Shayateen laten hem en zijn famillie niet met rust en bezorgen hem veel ellende, en dit is niets nieuws dan wat Allah de Verhevene aan ons verteld heeft, namelijk dat het een schadelijke leer is.

Er zijn vele methodes die tovenaars gebruiken om een Shaytaan op te roepen en met hem een contract af te sluiten of om hem om iets te vragen.

Niet alle methodes zijn bekend, ik zal er een aantal plaatsen die wel bekend zijn.

Methodes die de tovenaar gebruikt om de shaytaan op te roepen

Wist jij dat je bij soennah-Dokter terecht kunt voor al je Nederlandse islamitische boeken? Wij verkopen betrouwbare islamitische boeken voor jong en oud.

Bekijk HIER  al onze boeken!

Tareeqat Al-Iksaam oftewel de methode van de Eed:

De Tovenaar betreed een donkere kamer terwijl hij in een staat van grote onreinheid is(djunub) of kleren aan heeft die zijn besmeurd met onreine zaken(bijv. menstruatie bloed) daarna steekt hij een vuur aan, daarop plaatst hij wierook waarover hij niet de naam van Allah heeft uitgesproken. Voor elke situatie heeft de tovenaar een ander soort wierook, voor scheiding bijvoorveeld een stinkende soort en om liefde te creeren een aangenaam ruikende soort.

Daarna spreekt hij bepaalde duivelse spreuken uit vol met Shirk en Kufr, waarin hij een eed zweert aan de Shaytaan en hem om hulp vraagt, na dit kan de Shaytaan aan hem verschijnen in de vorm van een dier, voorwerp of hij hoort gewoon een stem. Hierna zal de tovenaar vragen wat hij wil.

 

Tareeqat Al-Dhabah oftewel de Methode van het offeren:

De tovenaar neemt een dier, een vogel, of kip of elk ander dier. Het dier is meestal zwart, dat is een kleur waar de Djinn van houdt.

De tovenaar slacht het dier zonder de naam van Allah uit te spreken en spreekt in plaats daarvan de naam van een van de Shayateen erover, de tovenaar kan in sommige gevallen de persoon die naar hem komt insmeren met dit bloed, daarna gooit hij het geslachte dier in een afgelegen plek wat een tehuis is van de Djinn, hij keert terug naar huis en zegt duivelsspreuken en verzen vol met kufr en shirk op, daarna vertelt hij de Shayateen wat hij wil.

Tareeqat Al-Suflee-ah oftewel de Methode van ontheiliging / vernedering:

Deze methode is populair bij de tovenaars, en hierdoor krijgt de tovenaar vele Shayateen onder zijn gezag.

Deze methode is verschrikkelijk, en moge de vloek van Allah op de tovenaars zijn, ik kan niet geloven dat mensen nog naar tovenaars gaan, vooral als ze horen van deze methode.

De tovenaar, plaatst het Boek van Allah onder zijn voeten, en gebruikt het als zijn schoenen en gaat zo het toilet binnen terwijl hij duivelspreuken en verzen van Shirk en Kufr zegt.

Als hij klaar is dan beveelt hij de Shayateen wat ze moeten doen.

Ook verricht de Sahir de meest verschrikkelijke zaken, en voor alle mensen die nog denken naar een Sahir te willen gaan lees goed, het ergste is het Boek van ALLAH te vernederen, maar de sahir doet ook andere zaken zoals het hebben van gemeenschap met 1 van zijn mahram vrouwen, zoals zijn moeder, zus enz, of homosexuele gemeenschap.

O ALLAH vernietig dit soort gespuis en bescherm ons tegen hun daden! De Shayateen doen meteen wat de tovenaar wil, omdat dit een geweldige grote Kufr is, ze zien de tovenaar bijna als familielid.

Tareeqat Al-Najaasah oftewel de Methode van onreinheid:

Bij deze methode maakt de tovenaar moge Allah hem vervloeken, de verzen van de Koran belachelijk door ze op te schrijven met menstruatiebloed, ontlasting enz. Terwijl hij dit doet zegt hij wederom verzen van Shirk en Kufr. De Shayateen verschijnen aan de tovenaar en doen wat hij zegt.

Tareeqat Al-Tanqees oftewel de Methode van omdraaiing:

Bij deze methode schrijft de tovenaar Koranverzen op maar draait hij ze om, dus hij begint bij het eind van een woord/zin en gaat zo naar het begin, daarna reciteert hij duivelsspreuken vol met Shikr en Kufr zodat de Shaytaan aan hem verschijnt.

Tareeqat Al-Tanjeem oftewel de Methode van Astrologie / Observatie

Bij deze methode observeert de tovenaar de hemel totdat hij een bepaalde ster ziet die hem beschreven is in de boeken van tovenarij. Wanneer hij deze ster ziet, reciteert hij spreuken vol met Shirk en Kufr en doet hij bepaalde bewegingen waarvan hij denkt de ster aan te roepen, in feite aanbidt hij de ster.

De Shayateen zien hierin een kans om deze tovenaar verder in ongeloof te drukken door datgene wat hij vraagt aan hem te geven.

De tovenaar denkt werkelijk dat de ster het hem gegeven heeft en is zich er niet van bewust dat hij net Shirk heeft gepleegd en de Shayateen hem in werkelijkheid bedrogen hebben.

Hij is zich er niet van bewust dat het de Shayateen zijn die datgene wat hij vroeg voor hem hebben gedaan.

Deze tovenaars verklaren ook dat hun magie alleen werkt als de ster er is en aangezien sommige sterren maar 1 keer per jaar te zien zijn, wachten deze idioten dus elk jaar op deze ster zodat ze weer Shirk en Kufr gaan plegen.

Vele van zulk soort tovenaars zijn de zogenaamde helderzienden en astrologen die je zelfs nu op tv ziet, waarbij mensen hen kunnen bellen en voor advies en hulp kunnen vragen, deze zielige tovenaars denken werkelijk geholpen te worden door sommige sterren en planeten en weten niet dat Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) en zijn hulpjes hen voor de gek houden.

Al-Talaa’eeb bi Sawar wal Ayat oftewel de methode van figuren en tekens:

Bij deze methode gebruikt de tovenaar een jonge jongen die in een staat van kleine onreinheid is, op de linkerhand van de jongen tekent de tovenaar een vierkant, om de 4 kanten van het vierkant schrijft de tovenaar allerlei spreuken van Shirk en Kufr.

In het midden van het vierkant dat zich op de hand van de jongen bevindt legt de tovenaar bepaalde zaken, zoals blauwe meel en olie of blauwe inkt en olie.

Dit soort zaken zijn allemaal dingen die de tovenaar heeft geleerd van de boeken van Sihr, en waarvan de Shayateen houden.

De tovenaar pakt een rechthoekig stuk papier en schrijft daarop spreuken die uit allerlei symbolen en letters bestaan en plaats dit papier op het gezicht van de jongen en pakt zijn hele hoofd nog eens in met een dik stuk stof.

De jongen moet de hele tijd naar zijn palm kijken, maar ziet niks omdat hij helemaal ingepakt is.

De tovenaar gaat door met het reciteren van duivel spreuken en opeens hoort hij van de jongen dat hij wat ziet bewegen in zijn palm, de tovenaar vraagt wat zie je? De jongen antwoord een man, en nu moet de jongen de vragen van de tovenaar aan de man stellen die hij in zijn palm ziet.

Deze methode gebruikt de tovenaar bijvoorbeeld om bepaalde zaken te vinden voor mensen die ze kwijt zijn geraakt of voor vermiste personen, of om uit te vissen waar de Sihr is van iemand die geraakt is door Sihr.

We zien hier weer een voorbeeld van de ultieme slechtheid van de tovenaar die een onschuldig klein kind misbruikt voor zijn duivelse praktijken.

Tareeqat Al-Athar oftewel de Methode van persoonlijke eigendommen:

Bij deze methode vraagt de tovenaar een kledingstuk van de patiënt waarop de geur van zijn zweet nog zit.

De tovenaar pakt het kleding stuk bij de rand en meet met zijn vingers een bepaalde afstand en pakt het kledingstuk daar weer vast.

Hij reciteert zogenaamd kleine hoofdstukken van de Koraan zoals, Al-Takathur en gaat verder met het reciteren van duivel spreuken tussendoor, wanneer de Shaytaan aan hem verschijnt(de patiënt ziet dit niet) beveelt de tovenaar de Shaytaan om als de patiënt door Sihr is geraakt het afgemeten kledingstuk langer te maken, als het door een Djinn komt het korter te maken en als het iets medisch is gewoon zo te laten. Daarna meet hij het kleding stuk weer en als het langer is dan zegt hij tegen de patiënt dat er Sihr op hem gedaan is, als het korter is dan is er een Djinn in hem en als het gelijk blijft vertelt hij de patiënt naar een dokter te gaan.

Deze methode wordt ook veel toegepast door de berbers in Marokko helaas, vaak door familieleden zelf die zogenaamd de schrik van kinderen weghalen door een knoop in een zakdoek te zetten en deze omhoog en omlaag te laten bewegen door de Djinn.

De mensen moeten hiermee ophouden en Allah vrezen en zich weghouden van mensen die dit soort praktijken doen zelfs al zijn ze familie!!

Bij deze methode zien we de valsheid van de tovenaar die de mensen probeert te misleiden dat hij een echte raaqi(iemand die Roqyah doet) door Koraan te reciteren, terwijl in werkelijkheid hij een vieze tovenaar is. Ook zullen de mensen niks aan het advies hebben om dat de Shayateen meestal liegen, dus als een persoon niks heeft zeggen ze misschien dat hij wel wat heeft en andersom ook.

 

Tareeqat Al-Mandal oftewel de Methode van ontdekking/bewijs:

Bij deze methode gaat de sahir duivelsspreuken reciteren en dua doen aan de Shayateen om zodoende antwoorden op bepaalde vragen van hem te krijgen.

Zo kan hij vragen over iets dat gestolen is, waar het zich bevindt en wie het gestolen heeft, en waar een Sihr is die gedaan is door een andere tovenaar

en wie de aanvrager is. De Shayateen staan bekend als leugenaars en zullen dus meer liegen dan de waarheid spreken.

Dit zijn de bekende methodes bij de geleerden van het oproepen van de Shaytaan, natuurlijk zijn er nog vele die onbekend zijn, vele verschrikkelijke methodes vol met Kufr, Shirk en afschuwelijke zaken.

Het moge duidelijk zijn voor de mensen dat het absoluut verboden is om op bezoek te gaan naar een tovenaar of om zijn hulp en advies in te roepen, hoe wanhopig iemand ook mag zijn, Allah en zijn Boodschapper(vrede zij met hem), hebben alle ingangen naar een tovenaar verboden verklaard, er is een hadith in omloop bij de mensen dat de Profeet(vrede zij met hem) zou hebben gezegd bestrijd Sihr met Sihr(Nusrah) en leer Sihr, dit is een grove leugen en degene die hier mee doorgaat moet weten dat de Profeet(vrede zij met hem) voor degene die over hem liegt een plaats in de Hel heeft beloofd.

Het gevaar van het bezoeken van een tovenaar(sahir)

Na alles wat we tot nu toe hebben besproken over tovenaars, zijn er nog steeds mensen die het bezoeken van tovenaars rechtvaardigen en die werkelijk denken dat deze tovenaars de mensen kunnen helpen.

Deze mensen realiseren helaas niet het gevaar van het bezoeken van een tovenaar, deze tovenaars zijn ongelovigen en de straf voor hen onder islamitisch recht is onthoofding met het zwaard, zelfs na zijn berouw volgens sommige fuqaha.

De mensen die ze bezoeken zijn nog slechter af dan ze waren, ze plegen namelijk Shirk, een zonde die wanneer er geen berouw voor wordt getoond, gegarandeerd een plaats geeft in het Hellevuur.

In de Saheehayn staat vermeld onder gezag van Abu Hureira dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Vermijd de 7 vernietigende zondes(die een persoon in hel doen belanden)”

De metgezellen, vroegen O, Boodschapper van Allah, wat zijn deze(de 7 zondes):

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

Shirk, Sihr, Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve volgens regels van de Shar’ia, Ribaa(Rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, Wegrennen van het slagveld(Jihad), en het beschuldigen(van Zinaa) van onschuldige kuise vrouwen.

Mensen realiseren zich het gevaar van het bezoeken van een tovenaar niet, behalve dat men er met meer Sihr en meer Bezetenheid eruit kan komen, zijn ze vergeten dat ze kufr en shirk hebben gepleegd waarvoor ze voor EEUWIG in de Hel belanden als ze sterven zonder berouw.

Ook voor de mensen die de tovenaars bezoeken en die vragen om Sihr bij iemand anders te laten doen realiseren zich niet hoeveel pijn en schade ze andere mensen aandoen, hele gezinnen worden kapot gemaakt, bedrijven

failliet gemaakt, weet dat deze mensen zullen boeten op de Dag des Oordeels en zullen betalen met hun eeuwige leven in de Hel!!!

In Saheeh Muslim staat een overlevering dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Degene die naar een waarzegger gaat en hem ov er iets vraagt(zonder in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd worden”

We zien dus de ernst van de situatie in bovenstaand hadith, dit gaat over iemand die er NIET in gelooft en toch zal deze persoon 40 dagen lang geen beloning krijgen voor zijn gebed, stel je voor dat deze persoon in de 40 dagen sterft!! Wat een slecht einde is het zeker.

Ook moet duidelijk zijn dat met een sahir(tovenaar) niet alleen iemand wordt bedoeld die toverspreukjes maakt, maar iedereen die met de Djinn samenwerkt, dus waarzeggers, handpalmlezeres, zogenaamde astrologie en horoscooplezers, goochelaars, illusionisten enz enz.

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “ Degene die een wa arzegger bezoekt en gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is geopenbaard(Koran) aan Mohammed(vrede zij met hem)(Abu Dawood).

We zien dus dat als je een tovenaar bezoekt en niet in hem gelooft je gebed voor 40 dagen niet geaccepteerd wordt, geloof je wel in wat hij zegt en doet, dan heb je Kufr Akbar gepleegd en ben je een Kafier, zonder oprecht berouw zal deze persoon voor eeuwig in de Hel verblijven.

De geleerden hebben maar 1 situatie toegestaan om een sahir te bezoeken en dat is om hem te ontmaskeren bij de mensen, zodat zij weten dat dit een tovenaar is, maar dit kan alleen gedaan worden door iemand die sterk in zijn geloof staat en kennis heeft over dit onderwerp en een grote Imaan heeft zodat hij niet ten val kan worden gebracht door de fitan(beproevingen) van de tovenaar en Shayateen, zoals Shaych Ibn ‘Uthaymeen(moge ALLAH hem genadig zijn in zijn fatawa heeft gezegd.

Hoe herken ik een tovenaar(sahir)?

Om te zorgen dat men niet naar een tovenaar gaat is het handig om wat herkennigspunten te hebben waaraan men een tovenaar of soortgelijke kan herkennen.

– Er wordt naar je naam en de naam van je moeder gevraagd(soms alleen naar de naam van je moeder). De reden dat de tovenaar naar de naam van je moeder vraagt, terwijl het logischer is om naar de naam van je vader te vragen(achternaam) is, omdat Iblies moge Allah hem vervloeken, alle kinderen van Adam(vrede zij met hem) beschouwt als kinderen van overspel, hij erkent zogenaamd niet dat ze een vader hebben maar dus wel een moeder want iedereen wordt gebaard door zijn moeder, vandaar het vragen naar de naam van de moeder zodat de Djinn info kan halen.

– De tovenaar vraagt om kledingstukken van de patient, zoals handdoek, tshirt enz, liefst wat nog niet gewassen is.

– De tovenaar vraagt van je om een bepaald dier(meestal zwart) te gaan slachten zonder de naam van Allah erover uit te spreken, en soms smeert hij de patient in met dit bloed.

– Het schrijven van spreuken, figuren en symbolen en amuletten waarvan de betekenis alleen bij de Shayateen en de sahir bekend is. Een voorbeeld daarvan zie je hier beneden. Op het eerste gezicht ziet men ook soms Allah staan en de naam van onze Boodschapper(vrede zij met hem), maar laat je niet bedriegen deze afbeelding staat vol met shirk en kufr en ophemeling van de Shayateen, vaak worden zulke papiertjes gegeven aan mensen om om hun nek te dragen of om bij de deur of raam te plaatsen voor bescherming. En ook als Sihr zelf gebruikt, waarop teksten en spreuken staan die alleen de tovenaar begrijpt.

 

1

– Het maken van een amulet voor de patient die hij om zijn nek of andere ledematen moet dragen of onder zijn kussen moet plaatsen. Deze amuletten zijn meestal vierkant of driehoekig en gemaakt van leer of ijzer, in de amuletten bevinden zich smeekbedes voor de duivel en symbolen die Shirk en Kufr symboliseren. Twee voorbeelden zien we hieronder:

2

– Het blazen op of het geven van een stuk touw met knopen, zoals Allah ons ook laat weten in Surah Al-Falaq.

3

– De tovenaar geeft bepaalde dingen aan de patient die hij moet begraven onder de grond. Hieronder zien we een voorbeeld daarvan, een dode hagedis moest begraven worden, in zijn bek/maag Sihr die bedoeld was voor een persoon.
4

 

– De tovenaar geeft de patient wierook gemaakt van onreinheden en andere vieze zaken en teksten om te verbranden en de rook in te ademen. Dit moet gebeuren bij de zonsopkomst(shurooq) en in het midden van de dag(qayloolah) en als we deze 2 periodes bekijken zien we dat we voor beide al een waarschuwing hebben gehad van de Profeet(vrede zij met), zoals in een overlevering van Bukhari en Muslim waarin hij ons waarschuwt niet te bidden tijdens het opkomen van de zon omdat deze tussen de hoorns van Shaytaan opkomt.
En de 2de is een hadith die staat in Tabarani en is Hasan, waarin de Profeet(vrede zij met hem) ons aanbeveelt na het Dhor(midden van de dag) een dutje te doen want de Shaytaan doet dat niet. De patient moet dit dus doen in deze 2 periodes omdat dit de periodes zijn wanneer de Shayateen zich verspreiden en hierdoor worden de Shayateen dus geeërd. Er is ook nog een 3de periode en dat is de periode van zonsondergang tot de rode gloed weg is, de Profeet(vrede zij met hem) heeft ons in deze hadith die in Bukhari staat aanbevolen onze kinderen binnen te halen in deze tijd, en de deuren en ramen te sluiten en de lichten te doven. Zoals de metgezellen al zeiden, er is niks zelfs het klappen van een vogel met zijn vleugels of de Profeet(vrede zij met hem) heeft er ons wat over geleerd. SubhannAllah!!

– De tovenaar geeft de patient, een fles/kom water waarin zich papieren bevinden vol met shirk en duivelsspreuken en symbolen die alleen zij begrijpen, en vervolgens moet de patient hiervan drinken en zich ermee wassen op een verlaten plek, zoals een ruine of begraafplaats. Let op, men moet deze methode niet verwarren met de methode die toegestaan is, zoals het reciteren van Koraan over water waarna men dit moet drinken en zich ermee wassen, en het schrijven van Koraan met saffraan op een blaadje wat daarna in water wordt gedompeld en men er dan van drinkt en wast, dit is toegestaan en werd zelfs door de Sahaba toegepast.

– Het lezen van de palm, het lezen van een kopje, schrijven in zand, horoscopen enz enz.

– Het smelten en overgieten van lood in een pan waarna zogenaamd bepaalde dingen duidelijk worden. Of het koken van iets in een pn waarna er allemaal voorwerpen uitkomen, ook wordt er vaak bij mensen die gaan trouwen metaal voor hun voeten gedaan, meestal gemalen tot poeder.
5

– Het geven van een ring waarop rare symbolen gegraveerd zijn, of waarin zich briefjes van Sihr bevinden.

6

– Hij geeft aan de patient blauwe kralen die hij om zijn nek, of thuis of in zijn auto moet houden, vaak worden ook de zogenaamde handjes van fatima(Khumajs) gegeven die een persoon bescherming moeten bieden deze komen uit de joodse leer genaamd de Kabbala en dit is niks dan een Sihr sekte, of de bekende ogen die vaak door turken worden gebruikt, deze dingen zijn pure shirk en het is ongelofelijk dat zulke voorwerpen zelfs door moslims bij bruiloften als bedankjes worden weggegeven.

 

7

– Hij geeft bepaalde kledingstukken aan de patient die deze op bepaalde dagen moet aan doen, deze kledingstukken zitten vol met Shirk en Kufr en duivelsspreuken.
8

– De tovenaar geeft rare dingen mee aan de patient zoals, eieren waarop vreemde teksten staan, of sloten met teksten enz.
9

 

– De tovenaar vraagt onmogelijke dingen aan de patient om te halen, zoals een muis die nog maagd is, of een muis die wees is, de patient zo wanhopig en verblind dat hij is zal zeggen dat hij dat niet kan, de tovenaar biedt dan aan in ruil voor een grote som geld het voor hem te halen.

– De tovenaar geeft de patient water wat hij buiten onder de sterren moet zetten en er dan van drinken, dit is het zogenaamde Al-Ma-ul Munajjim, het water van de sterrenkijker.

– De tovenaar doet zich voor als raaqi en reciteert Koraan, tussendoor hoor je hem onduidelijke zaken mormelen en vraagt soms of hij even naar een andere kamer kan gaan, daar wacht de Shaytaan hem op met info. Vergeet niet dat Roqyah altijd hard wordt gezegd en alleen met Koraan en de toegestane smeekbedes, er wordt niks gemormeld of zacht gezegd, hoor je dat wel dan wegwezen, het is een sahir.

– Hij vraagt de patient een stuk touw om een boom te knopen die de tovenaar heeft uitgezocht.

– Hij geeft de patient een schema, wat hij moet doen zoals 700 x surah AlFatiha reciteren en 300 keer een bepaalde dhikr doen, op het eerste gezicht lijkt er niks raars, behalve dat dit speciale combinaties zijn waarvan de Shayateen juist houden, meestal gaat het hier niet om een sahir maar om een kwakzalver die bid’ah toevoegt aan de Roqyah.

– Hij vraagt de patient een aantal dagen geen zonlicht in zijn huis te laten en ook om geen Koran te lezen en daden van aanbidding te doen en om veel muziek te luisteren.

De verschillende vormen van Sihr

Nu we bewezen hebben dat Sihr bestaat en we de handelswijze van de tovenaars hebben laten zien, is het nu de beurt om wat dieper in te gaan over het onderwerp Sihr.
De betekenis was al uitgelegd, maar er is meer dan dat.
Sihr kan verschillende zaken veroorzaken, men kan er aan dood gaan, ziek worden, krankzinnig worden en Djinn kunnen met behulp van Sihr een menselijk lichaam binnentreden. Sihr kan ook veroorzaken dat een man en vrouw uitelkaar gaan enz.
Het komt ook voor dat door Sihr bepaalde ledematen verlamd raken, zoals benen, armen, enz.
Verder komt het vaak voor bij vrouwen dat Sihr, miskramen veroorzaakt, het niet kunnen hebben van gemeenschap, zeer onregelmatige menstruatieperiodes enz.

We zullen zo zien dat Sihr er in verschillende vormen en elke vorm voor bepaalde doeleindes wordt gebruikt.
De geleerden hebben verschillende verdelingen gemaakt van Sihr, zo hebben bepaalde geleerden het verdeeld in 8 soorten en andere hebben weer een ander soort verdeling gemaakt, over het algemeen kan je zeggen dat er 1 echte soort Sihr is en dat is Sihr Al-Hakeeki(werkelijke sihr) en die kan je in 4 hoofdcategorieën verdelen:

 1. Al-Sihr Al-Hawa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de lucht laat, door bijvoorbeeld aan vogels vast te maken, of vastmaakt in een boom, de Sihr wordt versterkt elke keer als de windt eroverheen blaast.
 2. Al-Sihr Al-Maa-ie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de zee, rivier, meer of waterput gooit.
 3. Al-Sihr Al-Naarie, oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en daarna verbrand of verhit bij vuur, ovens of vuurhaarden.
 4. Al-Sihr Al-Turaab, oftwel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en begraaft in zand of aarde zoals langs wegen, of bijvoorbeeld in de tuin.

hoofdcategorieën van Sihr

Dit zijn de hoofdcategorieën van Sihr, van deze categorieen krijgt men weer de volgende subcategorieën Sihr, hiermee wordt duidelijk hoe een bepaalde Sihr wordt gebruikt.

 1. Al-Sihr Al-Ma’kul w’al Masrub, oftewel alle soort Sihr die een persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van een persoon binnen, door dit gaan er meestal een paar Djinn mee het lichaam in om deze Sihr te beschermen.
  Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast met draden, dit gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de Sihr zich nog in het lichaam bevindt.
  De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn voelt, vooral bij het beluisteren van de Koraan en het drinken van Roqyah water(water waarop Koraan is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.
  De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen.
  Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de maag zit, dat niet zo is.
  De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te
  drinken(zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah(bloed verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen.
  Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.
  Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad, touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz.
  Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen. De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de handleiding.  Hieronder een voorbeeld van Sihr die overgegeven is tijdens een behandeling bij een patient, de patient heeft dit op een lege maag overgegeven met de wil van ALLAH na het drinken van 2,5 liter Roqyahwater, je kan goed zien dat de kleur rood/roze is later heeft deze persoon nog geel, wit en zwart overgegeven.
 2. Al-Sihr Al-Masmum, oftewel bepaalde geuren die de sahir bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook ervaart men ademhalingsproblemen.
  Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt Insha Allah nog.
 3. Al-Sihr Al-Mak’ud, oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaardoor in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem erover heen te blazen( zie tafseer Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn.
 4. Al-Sihr Al-Athar, oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt,door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar, nagels, kleding, foto, bloed enz.
 5. Al-Sihr Al-Manthur, oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in huizen en ingangen van kamers.
 6. Al-Sihr Al-Marssus, oftewel vloeibare Sihr die wordt gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verboken worden.
 7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden, symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij de sahir, een afbeelding hiervan is al boven getoond. Deze soort Sihr heb ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr onschadelijk te maken. Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt.
  Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt, als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een hamer zodat het water ook binnenkomt.  Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar geen mensen langskomen.
  Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker.
 8. Al-Sihr Al-Marsud, oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beinvloed wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het zeespiegel niveau verandert.  Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz.
 9. Al-Sihr Al-Madfun, oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond, meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door een ervare raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode famillieleden wast en begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om Sihr bij de dode in het graf te doen. Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op het moment dat men Koraan luistert en vooral verzen die over Sihr gaan, dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr, daar krijg je juist hoofdpijn als je Koraan luistert, de reden dat de hoofdpijn weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen, dromen over dode mensen enz. Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel. Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat gebeuren.

Let op!!! 

Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst. Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn. Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien of er wat is of niet. 
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden, indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog.

Symptomen van Sihr

 • Plotselinge verandering in de aard van de mens, van liefde naar haat, van vrolijk naar depressief, van blij naar boos enz.
 • Heel snel boos en agressief worden.
 • Pijn in de baarmoeder.
 • Pijn in de onderrug.
 • Er komt een stinkende geur af van de patient, vooral uit zijn mond, hoofdhuid en andere delen op het lichaam, en het
 • maakt niet uit of deze persoon zich goed wast met water en zeep, de geur komt daarna dezelfde dag weer terug. Het zomaar rare dingen zeggen en doen zonder deze werkelijk te willen en vaak heel veel spijt hebben na dit.

De volgende symptomen kunnen zich tijdens de Roqyah voordoen:

– Benauwd gevoel en de patient vindt de Roqyah heel saai.
– De patient begint zomaar uit het niets te huilen, en weet zelf niet waarom, vooral bij het reciteren van verzen over Sihr.
– De patient wil tijdens de Roqyah slapen, terwijl hij volkomen uitgerust is. – De patient heeft rare uitstekende vormen op zijn lichaam vooral op het gezicht en buik, deze symptoom kan trouwens ook na de recitatie gewoon aanblijven.
– De Djinn die het lichaam binnen is getreden door Sihr houdt het langer vol door zich niet te laten zien zoals een Djinn van Bezetenheid.
– Heel erg knipperen met de ogen.
– Misselijkheid of pijn in de buik, vaak ook gepaard met neiging om over te geven vooral na het drinken van Roqyahwater en veel boeren.
– De patient gaat zomaar irritant lachen tegen de raaqi, zonder dat hij het zelf weet waarom.

symptomen van gegeten en gedronken sihr

De volgende symptomen zijn voor Sihr die gegeten of gedronken, Sihr Al-Ma’kul wa’l Masrub, deze Sihr komt vaak voor,en is zeer geliefd bij de tovenaars in Marokko.

 • – Pijn in de buik zonder medische oorzaak.
 • Misselijkheid, dit gebeurt vooral bij Sihr die net is toegepast, de misselijkheid neemt af dermate de Sihr langer in het lichaam zit, omdat de Sihr dan verspreid wordt over het hele lichaam.
 • Veel lucht in de buik.
 • Het gevoel dat er een bal zit in je buik die beweegt, dit gebeurt vooral tijdens de Roqyah.
 • Stinkende lucht komt uit de mond, vooral tijdens de Roqyah.
 • Geen zin hebben om te eten(niet bij alle gevallen).
 • Slecht kunnen zien zonder medische oorzaak.
 • Langdurige obstipatie(niet bij alle gevallen).
 • Tijdens de Roqyah lijkt het gezicht van de patient wat zwarter en donkerder te worden, ook heeft de patient veel pijn in de onderrug wat erop kan duiden dat er Sihr zit in de endeldarm, het is zo dat bij deze soort Sihr, alle plekken waar men pijn voelt er op die plaats Sihr aanwezig kan zijn, daarom is het aangeraden om op die plekken hijamah te doen, wel door een ervaren persoon.
 • De patient vindt het zeer irriterent als iemand hem aanraakt op een plek waar de Sihr in het lichaam zit.
 • – Patient heeft het heel benauwd en kan niet goed ademen, zodat men zou denken dat hij astma of bronchitis heeft, alleen is dit na medisch onderzoek niet zo.
 • Opgezwollen handen en voeten, die ook pijn doen, vaak worden deze delen ook blauw/paars, dit is een teken dat er door deze delen opeens met grote kracht Sihr doorstroomt.
 • Zwaar wordende delen van het lichaam vooral de schouders.

 

Al-Sihr Al-Tafreeq

Oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat bepaalde mensen uitelkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2 vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele gezinnen uit elkaar gerukt.
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub gedaan of door Sihr Marsus, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken(Sihr Al-Athar).

De Symptomen:

 • Plotselinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden.
 •  Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk niet eens zijn.
 • Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed zodra deze persoon weggaat.
 • Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij
 • Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er afschuwelijk uit voor de vrouw of andersom.

Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah),

Oftewel de betovering van de liefde Een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden en hem gaat gehoorzamen in alles.

De tovenaar vraagt om een kledingstuk  dat nog niet gewassen is of een foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen.

De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!

(Ahmad)

De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de tovenaars doen.

Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”

(Muslim)

Symptomen:

 • – De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar
 • Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat ten koste van bijvoorbeeld de moeder van de man.
  Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd. – Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt, maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man.

Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr Al-Tahjeez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en verlangd alleen naar haar.

Al-Sihr Al-Tagjeel,

oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan in werkelijkheid is, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn.

In de Koraan in Surah Taa-Haa vers 65 en 66 staat:

Zij zeiden: “O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?”

Hij zeide: “Neen, werpt gij.” Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen.

(soerah taha 65-66)

In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa(vrede zij met hem) in zijn duel met de tovenaars van Fir’awn(de farao) moge de vloek van Allah op hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was.

Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van buitenaf  en dit word dan Sihr Al-Garizi genoemd(betovering die van buiten werkt).

Symptomen:

 • Dingen zien bewegen die stilstaan
 • Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien
 • Dingen zien die er niet eens zijn
 • Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw die verandert in een slang.

Al-Sihr Al-Djoenoen,

Oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook een sterke Djinn wordt gebruikt.

Symptomen:

 • Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan.
 • Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden.
 • Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent.
 • Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf verwaarloost zoals drugs, alcohol enz.
 • De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen.

 

Al-Sihr Al-Marad,

oftewel een betovering waarbij een persoon ziek wordt of verlamd of doof of blind word enz.
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen ontstaan.

De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het luisteren van de Koraan, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah dit wel weer kan.
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Koraan is gereciteerd.
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schizofrenie en vele anderen, slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn.

Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken vertoont.

Symptomen:

 • Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden.
 • Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische oorzaken.

 

Al-Sihr Al-Goemoel, 

Oftewel een betovering die in veel opzichten lijktop Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het kenmerkend dat deze persoon heel lui is altijd verslapt en weinig praat met mensen.
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de Djamaa’ ah(groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de Shaytaan blijft.

Symptomen:

 • Luiheid
 • Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen -Houdt van eenzaamheid
 • Geen concentratie
 • Heel vaak hoofdpijn

Al-Sihr Al-Hawateef,

Oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met waswaas(influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal wakker schrikt.
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden, ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-Djoenoen of Al-Goemoel.

 • Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen.
 • Kan niet op 1 plek blijven zitten.
 • Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap.
 • Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze persoon mee bezig is.
 • Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere dimensie/wereld is.
 • Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggengraat.
 • Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem roepen.
 • Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt naar mate meer.
 • Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten.

Al-Sihr Al-‘oekoem

Oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, Deze verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts bezoekt, de arts geen reden ziet voor de onvruchtbaarheid.

Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt met een watje met bijvoorbeeld musk of rozenwater na het toiletteren en vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de vrouw heel vaak een miskraam krijgt.

‘ Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma(moge Allah tevreden met haar zijn) de Profeet(vrede zij met hem) vroeg over ghusl(grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:

“ Neem het water en bladeren van de lotusboom(sidr) en reinig je zelf er grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijft het goed in zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een stuk doek/lap(in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.” Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?
Hij zei, SubhanAllah! Reinig jezelf ermee.
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het bloed. (Bukhari en Muslim)

Allah zegt in Surah Al-Sjoera vers 49 en 50:

Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.

Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.

Symptomen:

 • Onvruchtbaarheid zonder medische reden.
 • Zeer onregelmatige menstruatie.
 • Pijn bij de onderrug.
 • Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond of in de nacht.
 • Veel miskramen.

Al-Sihr Ta’teel Al-Zawaaj,

Oftewel de betovering die ervoor zorgt dat de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar.
De tovenaar stuurt een Djinn die de bijvoorbeeld de vrouw achterna moet zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen.
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten lijken.

Symptomen:

 • Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de avond en in de nacht
 • De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien
 • Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is
 • Heel slecht kunnen slapen
 • Pijn in de onderrug
 • Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten zijn geweest.

Al-Rabt,

Oftewel de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De betovering bij de man en de betovering bij de vrouw.

De man:

De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de hersenen, en vooral in het deel dat de sexuele prikkels regelt.

De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf aanbood aan zijn vrouw.

Symptomen:

– Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak.
– Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf opeens niet meer.

De vrouw:

Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen.

1- Al-Rabt Al-Mana’, oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de Djinn.

2- Al-Rabt Al-Tabalud, oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw helemaal niks voelt qua sexuele prikkels en opwinding op het moment dat haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man.

3- Al-Rabt Al-Nazeef, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw gebeurd en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren.

4- Al-Rabt Al-Insidad, oftewel op het moment dat de man gemeenschap wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees waardoor hij de penetratie niet kan voltooien.

5- Al-Rabt Al-Ta’weer, bij deze variant is het dat als een man trouwt met een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden.

Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafreeq wordt gedaan zodat het meer effect zal hebben.
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen met een watje en musk of rozenwater zoals eerder al is vermeld, ook het zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht, verderop zit een uitgebreide behandeling voor deze Sihr.

Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer, velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar.
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil die door de vervloekte zelf namelijk Iblies wordt geregisseerd.
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het moment dat iemand Roqyah doet.

 

De werkers van de tovenaar (Gadim Al-Sihr)

De Standaard werker, oftewel de Gadim Al-Sihr:

De sahir zoekt toenadering bij de ‘Afareet en Maarid van de Shayateen (Koningen en hoge leiders), door vele daden van ongeloof, Shirk, grote zonden enz. te plegen. Hij ziet hen als zijn helden, in ruil daarvoor, krijgt de sahir vele kleine Djinn en Shayateen toegewezen met verschillende krachten, zij moeten de bevelen opvolgen van de sahir, zij zijn de Gadim Al-Sihr.

Gadim Al-Sihr Al-Mursil:

Als de Gadim Al-Sihr een Mursil oftewel een boodschapper is, dan betreft het hier een Djinn die het lichaam kan verlaten wanneer het hem te zwaar wordt, dit soort Djinn zijn van het type Tajier omdat hij uit je lichaam vliegt, bijv. na het reciteren van Koraan, maar niet alle Tajier Djinn zijn Mursil of Gadim Al-Sihr, de meeste Tajier Djinn zijn meestal wel wat sterkere Djinn (‘Ifriet of Maarid), later volgt meer info over de Tajier. Wanneer de Mursil dus het lichaam verlaat gaan zij meestal terug naar de sahir en vertellen dat ze het niet meer aankunnen, deze sahir stuurt ze terug of geeft ze een nieuwe opdracht.

Gadim Al-Sihr Al-Marbot:

Al-Marbot is een Gadim Al-Sihr die gebonden is aan de Sihr in het lichaam en is het lichaam meestal binnen gekomen door Sihr die gegeten of gedronken is (Al-Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub).

Hij kan het lichaam niet verlaten zelfs al wil hij dat zelf, hij zit vast in het lichaam totdat Allah deze Sihr vernietigd, en de asbaab daarvoor zijn de Sihr overgeven, of de Sihr komt eruit door ontlasting of door Hijaamah, en Allah weet het beste.

Gadim Al-Sihr Al-Taabi’:

Weet dat met bijna elke gadim Al-Sihr, 1 of meerdere bewakers/volgers meegaan die vanuit de buitenkant als bewaking gelden voor een aantal zaken, zij gelden als boodschapper tussen de Gadim Al-sihr (Djinn die in het lichaam zit) en de sahir en vice versa, zij bedreigen de Gadim als deze eruit wil, zij adviseren hem en peppen hem op.

Deze bewakers zijn meestal veel sterker, slimmer en wijzer dan de Gadim, zij helpen hem wanneer hij verzwakt door Roqyah en zichzelf niet meer kan helpen, door hem te eten te geven, en ook andere zaken enz., en Allah weet het beste.

Plekken waar de Sihr vaak verborgen zit

Ik zal een aantal plekken opnoemen die uit de praktijk gebleken zijn waar de sahir opdracht geeft om de Sihr te verstoppen, deze plekken zijn een hulpmiddel en wanneer een persoon geraakt is door Sihr kan het geen kwaad om even een kijkje te nemen op deze plekken, zolang men zich maar houdt aan de wetten van ALLAH en niet in het extreme gaat.

 • Sihr begraven in aarde en graven (vooral in tuinen langs de rand en op begraafplaatsen)
 • Sihr begraven op een plek waar het warm is, dit is voor een bepaalde soort Sihr
 • Sihr begraven op een plek waar het koud is, ook dit is voor een bepaalde soort Sihr
 • Sihr (vloeibaar of poedervorm) die gespoten (Sihr Marsus) of gestrooid (Sihr Manthur) wordt voor de voordeur(drempel) van het slachtoffer, door Roqyah water op de plek te gieten vernietig je de Sihr met de wil van ALLAH.
 • Sihr die gehangen wordt aan de boom, of aan de poten van vogels
 • Sihr begraven op een plek waar wegen zich kruisen
 • Sihr begraven onder de drempels van deuren in het huis, meestal voordeur/tuindeur, maar kan in principe elke drempel zijn in het huis waar het slachtoffer over stapt.
 • Sihr die verstopt is in kussens bij het slachtoffer thuis
 • Sihr die in frisdrank, koffie of thee wordt gedaan en gedronken wordt door het slachtoffer.
 • Sihr die in het eten wordt gedaan waarvan het slachtoffer van heeft gegeten.
 • Sihr die verstopt wordt in stromend water, de sterkte van de Sihr is dan afhankelijk van de sterkte van de stroming.
 • Sihr die verbrand wordt met vuur.
 • Sihr die in de zee wordt gegooid.
 • Sihr die in een waterput wordt gegooid.
 • Sihr die toegepast wordt waarbij de Sihr werkt aan de hand van de stand van de sterren in het begin of eind van een maand, of de stand van de maan en andere hemellichamen.
 • Sihr die gegeven wordt door iemand wanneer deze je groet, deze Sihr is zeer ingewikkeld en komt niet vaak voor.

De sahir dient hier heel veel Kufr en Shirk voor te doen, waarna bepaalde duivelsrituelen worden uitgevoerd. Hierna geeft hij opdracht aan een persoon (meestal opdrachtgever van de Sihr) om naar het slachtoffer te gaan (of te bellen) en deze met een bepaalde groet te groeten, wanneer ALLAH het toelaat kan deze persoon geraakt worden met Sihr, mensen dienen dus niet dit als reden te gebruiken om weg te rennen van iedereen die hem/haar groet.

 • Sihr die als voer wordt gegeven aan een zwarte hond, de zwarte hond wordt hier met een reden gebruikt.

Het is overgeleverd door Abdullah ibn Al-Saamit dat Abu Dharr zei: De Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zei:

“Als iemand van jullie gaat staan om te bidden laat hem dan een sutrah (iets voor je zetten van een bepaalde hoogte als een scherm) gebruiken, als hij iets heeft bijvoorbeeld zoals ter hoogte van de achterkant van een zadel voor zich. Als hij niet iets heeft (als sutrah) wat de hoogte heeft van de achterkant van een zadel voor zich, dan is zijn gebed ongeldig wanneer een ezel of een vrouw of een zwarte hond voor hem passeert.”

 

Ik (Abdullah) vroeg, O Abu Dharr, wat is het verschil tussen een zwarte hond en een rode of gele hond?

Hij zei, O zoon van mijn broeder, Ik vroeg de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) dezelfde vraag, en hij zei; “De zwarte hond is een Shaytaan.”

(Muslim nr. 510).
 • Sihr die aan een nieuw slot wordt gedaan, of aan een schaar.
 • Sihr geschreven op de zolen van schoenen van het slachtoffer.
 • Sihr geschreven op eieren en die wordt verbrand.
 • Sihr die verbrand wordt door een kaars.
 • Sihr die geschreven wordt op iets van het slachtoffer zoals kleding of foto’s en daarna wordt verbrand.
 • Sihr die verstopt wordt in de kleding van iemand die overleden is.
 • Sihr die geschreven wordt op het lichaam van een dode, zeer sterke Sihr!
 • Sihr die gegeven wordt door het kijken naar het slachtoffer, zelfde als met het groeten en meestal wordt dit door een Gadim Sihr gedaan.
 • Sihr die gereciteerd wordt over mosterdzaadjes en die in het huis van het slachtoffer wordt gegooid of andere plek.