Huwelijk en gemeenschap tussen de mens en de djinn!

Geheim en verborgen is de wereld van de djinn voor ons gehouden door ALLAH de Verhevene, dit vanwege de vele wijsheden hiervoor.
Toch is er interactie tussen de mens en de djinn, interactie die vaak verboden en veel kwaad herbergt, zoals het contact die de sahir maakt met de shayateen, alsook de djinn die de mens onrecht aandoet en zijn lichaam betreedt(bezetenheid) met alle gevolgen van dien!
Maar er zijn ook nog andere zaken, zaken dat als die tussen 2 mensen gebeuren met de juiste regels in acht volledig toegestaan zijn en normaal, zoals het huwelijk en gemeenschap tussen een man en zijn vrouw, maar wat nu als dit gebeurt tussen een mens en een djinn, is dit mogelijk? En zo ja wat is de regelgeving hiervan in de Islam.
Met dit bescheiden artikel wil ik insha ALLAH antwoord geven op deze vragen, natuurlijk met als bron de Koraan en de Sunnah en de uitspraken van gerespecteerde geleerden zowel van vroeger als hedendaags.

Shaych Al-Islaam Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig zijn) zei:

En de mens en de djinn kunnen samen trouwen, en dit gebeurt veel en is bekend, en dit hebben de geleerden genoemd en erover gesproken, en de meerderheid van de geleerden haten het huwelijk met de djinn..
(Majmoo’ Fatawa 19/39)

Imam Al-Tabari, de Imam van de Mufassireen(uitleggers van de Koraan) bewijst ons met een vers uit de Koraan dat het wel degelijk mogelijk is dat de djinn en de mens gemeenschap kunnen hebben en zelfs kunnen trouwen.

Imam Al-Tabari(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt over de uitspraak van ALLAH:

Interpretatie:
“Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt(Lam Yatmith-Hunna)”.
(Surah Al-Rahmaan vers 56)

En ik zeg hierover aangeraakt(Al-Tamth) dit betekent hier dat niemand met hen gemeenschap heeft gehad van onder de mens noch djinn.
(Jaami’ Al-Bayaan fi Ta-weel Al-Koraan 27/87)

En Al-Tabari heeft hierover verschillende uitspraken, hij zei:

Op gezag van Ibn Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) over de uitspraak: “door mens noch djinn ooit aangeraakt.”

Hij zei hierover: Geen mens of djinn heeft ze onder hun handen gehad(gemeenschap). En over dit hebben ook Ali ibn Abi Talib(moge ALLAH tevreden met hem zijn) en ‘Ikramah en Mujahid gesproken, en er is een overlevering van ‘Aasim op gezag van Abu Al-‘Aliyah wat bewijs geeft van de mogelijkheid dat een huwelijk tussen een djinn en mens plaats kan vinden, waarbij er iemand zei:
Kunnen de vrouwen gemeenschap hebben met een djinn? Waarbij men zei:

“door mens noch djinn ooit aangeraakt”.
(Jaami’ Al-Bayaan fi Ta-weel Al-Koraan 27/87-88)

Als bewijs dat het kan gaf men deze vers, waarin ALLAH het noemt dat de Al-Hoor Al-Ayn van het paradijs noch door een mens of djinn zijn aangeraakt voor gemeenschap, de persoon geeft dus deze vers als bewijs dat een djinn gemeenschap kan hebben met een mens, want anders zou ALLAH het niet noemen dat noch de mens en noch de djinn gemeenschap hebben gehad met de Hoor Al- Ayn.
We zullen kijken wat andere geleerden over deze vers hebben gezegd.

Imam Al-Aloosi zegt:
Dat de mens hen(de hoor al-ayn) niet heeft aangeraakt(gemeenschap) is duidelijk, en voor wat betreft de djinn hebben Mujahid en Al-Hassan gezegd:
De djinn heeft gemeenschap met de vrouwen van de mens tegelijkertijd met hun mannen, als de man de naam van ALLAH de Verhevene niet noemt(voor de gemeenschap. Hierin(in het vers) zijn al zij die gemeenschap kunnen hebben(djinn en mens) ontkent van het hebben van gemeenschap(met de hoor al-ayn, namelijk niemand heeft hun ooit aangeraakt), en hiervoor is geen nut(om het te noemen), als het niet mogelijk zou zijn dat de djinn gemeenschap met de mens kon hebben in de eerste plaats en er is (juist) geen twijfel in de mogelijkheid dat er gemeenschap kan bestaan tussen een djinn en een mens(vrouw), zelfs zonder dat dit alleen gebeurt wanneer ze met haar man is en hij de naam van ALLAH niet noemt.
(Rooh Al-Ma’aani 27/119)

Imam Al-Aloosi bevestigd dus ook de uitspraak van Imam Al-Tabari, en geeft verder aan dat wanneer een man en zijn vrouw gemeenschap hebben en zij de dua voor gemeenschap niet zeggen, de shaytan dan samen met hen gemeenschap heeft, de dua luidt alsvolgt:

“Bismillahi ALLAHOUMMA Djannibna al-shaytana wa Djannibi al-shaytana maa Razaqtana”.

“In Naam van Allah, O Allah hou ons weg van de shaytaan, en hou de shaytaan weg van datgene wat U ons zou kunnen geven(een kind)”.

Verder zegt hij dat de vers 56 in Surah Al-Rahman bewijs geeft dat de djinn zelfs gemeenschap kan hebben met de mens, los van dat dit gebeurt bij het niet zeggen van de dua als een man en zijn vrouw gemeenschap hebben.

Imaam Al-Fakhr Al-Deen Al-Razi zei:
Wat is het nut van het noemen van de djinn(in het vers) als de djinn geen gemeenschap zou kunnen hebben(met de mens)? We zeggen dus, dat is niet zo, integendeel de djinn hebben kinderen en nakomelingen, het punt van verschil is of ze wel of niet gemeenschap kunnen hebben met de mens? En wat bekend is, is dat ze dat wel kunnen. Want dat de mens gemeenschap kan hebben met hen(hoor al-ayn) is net als dat de djinn het kan vanwege dat het voor beiden ontkent is(in de vers, namelijk noch djinn of mens heeft ze aangeraakt).
(Tafseer Al-Kabeer 69/130)

Ibn Jawzi zei over de uitspraak van ALLAH de Verhevene:

Interpretatie:
“door mens noch djinn ooit aangeraakt”.
(Surah Al-Rahmaan vers 56)

En in dit vers is bewijs dat een djinn gemeenschap kan hebben met een vrouw net als een mens.
(Zaad Al-Maseer fi ‘Ilm Al-Tafseer 8/122)

We zien dus dat vele geleerden bevestigen dat het mogelijk is dat een djinn gemeenschap kan hebben met een mens en dat ze zelfs kunnen trouwen, we zullen nu kijken wat de regelgeving hierover is in de Islam, want dat iets mogelijk is, betekent nog niet dat het ook toegestaan is in de wetgevig van ALLAH de Verhevene.

Toegestaan of Verboden?

Wanneer we dit onderwerp onderzoeken dan kunnen we zien dat er 3 meningen zijn over het huwelijk met een djinn en alles wat erbij hoort zoals gemeenschap en dergelijke.

1: Een grote groep die het heeft verboden
2: Een grote groep die het makrooh heeft verklaard, en zoals vele geleerden hebben gezegd is al-makrooh bij de geleerden van vroeger gewoon haram.
3: Een enkeling die het toegestaan verklaard heeft.

Voordat ik verder ga, allereerst een waarschuwing naar de broeder of zuster, die het wellicht grappig gaat vinden om een djinn op te roepen of iets dergelijks of denkt ik wil het wel proberen om met een djinn te trouwen. Aan deze persoon zeg ik, blijf weg van dit pad, een pad vol gevaren en haram, want weet dat als je begint met het zoeken van contact met de djinn, je speelt met je leven en je geloof!

Uitspraken dat het toegestaan is:

Onder zij die het toegestaan hebben, zijn er een aantal geleerden van de madhab van Imam Al-Shafi’i, zij hebben o.a. de volgende athar overgeleverd.

– Imam Malik levert de volgende athar over:
Malik ibn Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) werd het volgende gevraagd:

Er is hier bij ons een man van onder de djinn die de hand van onze slavin vraagt bij ons en hij zegt dat hij al-halal wil(huwelijk).
Hij zei: Ik zie hierin geen probleem mee in het geloof, maar wat ik haat is als er een vrouw is die zwanger is en men vraagt haar waar is je man? En dan zegt ze hij is van de djinn, waardoor er meer fasad komt in de islam.
(Gharaeeb wa ‘Azaeeb Al-Djinn blz 82)

Er is vrij weinig bewijs die ze gebruiken, ze gebruiken eerder het gebrek aan bewijs dat het expliciet verbied, we zullen insha ALLAH de uitspraken bekijken die het verbiedden en dan inzien dat het wel degelijk niet toegestaan is in de Islam.

Uitspraken dat het verboden is:

Imam Al-Suyooti zei:
En onder de zaken die werden gevraagd aan Shaych Jamal Al-Deen Al-Asnawi(ook wel bekend als Al-Baarazi) is de vraag als een man wil trouwen met een vrouw van onder de djinn, en dit is mogelijk, of het dan toegestaan is of moet hij ervan wegblijven, want ALLAH de Verhevene heeft gezegd:

Interpretatie:

“En het hoort tot Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep.”…
(Surah Al-Rum vers 21)

En hij antwoorde:
Het is niet toegestaan om te trouwen met een vrouw van de djinn vanwege de betekenis van de 2 edele verzen, in de uitspraak van ALLAH de Verhevene in Surah Al-Nahl vers 72:

Interpretatie:
“En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt.”

En Zijn uitspraak in Surah Al-Rum vers 21:

Interpretatie:
“En het hoort tot Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep.”

De geleerden van Tafseer hebben gezegd over de betekenis van deze 2 verzen, (Dja3ala Lakum min Anfusikum), oftewel van jullie afstamming en jullie soort en van jullie schepping(waartoe jullie behoren) zoals ALLAH de Verhevene zegt:

Interpretatie:
“Voorzeker, een boodschapper is uit uw midden tot u gekomen”.
(Surah Al-Tawbah vers 128)

Vervolgens zei Imam Al-Suyooti:
En dit is het antwoord van Al-Baarazi, en als men vraagt wat is jou visie hierop?
Dan zeg ik, datgene wat ik geloof is dat het haram is vanwege de volgende punten:

– 1ste: Datgene wat al is genoemd in de 2 verzen.
– 2de: Datgene wat Al-Kirmani heeft overgeleverd dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) het huwelijk met de djinn verbood, en deze hadeeth ook als is deze mursal, dan wordt hij versterkt door de uitspraken van de geleerden.
– 3de :En omdat de wetgeving van ALLAH voor het huwelijk is gekomen om de harten(van man en vrouw) bijelkaar te brengen en om rust en een onderkomen te creëren en genegenheid(tussen elkaar), en dit is niet aanwezig tussen een mens en een djinn, omdat datgene wat er tussen hen aanwezig is juist het tegengestelde is, en dat is een voortdurend conflict.
– 4de: En omdat er geen toestemming is hiervoor(huwelijk met een djinn) in de wetgeving van ALLAH, want ALLAH de Verhevene zegt:

Interpretatie:
“Huwt dan vrouwen die u behagen”.
(Surah Al-Nisa vers 3)

En vrouwen(Al-Nisa) is een naam die enkel is voor zij die vrouwen zijn van het menselijk ras, en dan blijft alles wat buiten hen is haram, want de oorsprong voor gemeenschap is dat het haram is totdat er bewijs is dat het toegestaan is(voor een zaak).
– 5de: En omdat het verboden is voor iemand om zijn slavin te trouwen, vanwege het nadeel dat haar kind dan krijgt als slaaf(hij wordt geboren als slaaf), dan is het trouwen met een djinn nog eerder verboden dan dit(vanwege de vele gevaren en nadelen).
(Al-Asbaah Wa Nadhaa-eer blz 256-257)

Zie hier Imam Al-Suyooti die allereerst de uitspraak van Al-Baraazi geeft, waarin hij met de uitspraken van ALLAH bewijst dat het huwelijk of gemeenschap met de djinn niet toegestaan is in de islam, vervolgens legt hij ook zijn eigen visie erop uit en motiveert dit zodat het duidelijk moge zijn dat het haram is.
Ook de geleerden in onze tijd hebben gesproken over dit onderwerp, zo ook onze Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn).

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) zei:
Sommigen van onder de djinn tonen zich aan de mens(man) in de vorm van een vrouw, waarna zij vervolgens gemeenschap hebben met deze mens, en ook vertoont de djinn zich in de vorm van een man en heeft gemeenschap met de vrouw van onder de mens zoals een man gemeenschap heeft met een vrouw, en de genezing voor dit is het bescherming zoeken(bij ALLAH) zowel de mannen en de vrouwen doormiddel van dua, en smeekbedes die overgeleverd zijn en het reciteren van de verzen(van de Koraan) die bescherming en waakzaamheid inhouden met de wil van ALLAH.
(Al-Fatawa Al-Dhahabiyyah blz 196)

Shaych Ibn Jibreen geeft hier aan, dat de djinn soms met dwang gemeenschap hebben met de mens, dit onderdeel heb ik besproken in de “Handleiding tegen Sihr” bij het hoofdstuk dat gaat over de djinn ‘asheeq, er zijn namelijk 4 stadiums, en het meest gevorderde stadium hiervan is Al-Tashkeel, oftewel de djinn neemt de vorm in van een mens en heeft letterlijk gemeenschap met de mens, vaak de vrouw.
Dit zijn dus geen zaken om grappen over te maken, ik heb dit zelf vaak meegemaakt bij roqyah behandelingen van zusters dat dit ook van binnenuit gebeurt soms zo wreed dat de zuster er lichamelijke schade aan overhoudt, er is dan sprake van letterlijke verkrachting door deze vijanden van ALLAH, moge ALLAH ons van hen beschermen.
De shaych geeft advies dat men zich moet beschermen met dua en smeekbedes en de woorden van ALLAH, en natuurlijk dient men weg te blijven van verboden zaken, des al te meer verbaas ik mij soms hoe sommigen er half naakt bij lopen, helaas vergeten zij dat niet enkel de mens met lust naar ze kijken!

Shaych Wali Zar ibn Shaheez Al-Deen zei in zijn proefschrift Al-Djinn fi Al-Koraan wa Soennah:
En wat betreft het vraagstuk (huwelijk met de djinn) vanuit het perspectief van de mogenlijkheid(van een huwelijk met de djinn), dan heeft iedereen het bevestigd dat het mogelijk is. En voor wat betreft de teksten(Koraan en Soennah) die zijn niet expliciet in het verbieden of toestaan(van het huwelijk met de djinn), en wij neigen dus meer naar dat het verboden is in de wetgeving van ALLAH vanwege het feit van de vele gevaren die er zouden zijn als het toegestaan was zoals:

– 1ste: Onzedelijke daden die de mensen zouden plegen(overspel enz.) en die ze dan zouden afschuiven naar de wereld van de djinn, omdat dat het ongeziene is en dus niemand dit kan controleren, dit terwijl de Islam streng bewaakt over de eer en haar veiligheid, en het afwenden van iets slechts gaat voor het behalen van iets nuttigs(stelregel: Darra Al-Mafaasid Muqaddam 3ala Djalb Al-Masaleeh) zoals dit diep is gevestigd in de wetgeving van de Islam.
– 2de: En hoe zijn de zaken geregeld in dit huwelijk betreffende de kinderen en het leven van de echtgenoot en echtgenote, en de kinderen van wie zullen zij afstammen*? En hoe loopt hun geboorte?

*Het is voor zover ik heb onderzocht niet mogelijk dat er tussen een mens en djinn kinderen kunnen zijn, de ahadeeth die hier overgaan zijn door de geleerden als zeer zwak en soms wel munkar bestempeld zoals de hadeeth over Bilqees dat zij een kind van een djinn zou zijn, de shaych stelt hier dus enkel een vraag om zijn afwijzing te motiveren, wa ALLAHu A3lam

– 3de: En vanwege het omgaan met een djinn op deze manier(huwelijk) is het niet mogelijk dat de mens vrij is van hun kwaad, integendeel tot datgene wat behoort tot de Islam die de mens beschermt en veilighoudt van kwaad.
En met dit komen we tot de conclusie dat als we de deur openzetten voor dit, het dan leidt naar problemen die geen eind hebben en niet op te lossen zijn, en dus afleidend van dit is de schade die hierdoor komt in het lichaam, verstand en eer overtuigend(bewezen) en dit zijn juist de belangrijkste zaken die de Islam bewaakt en veilig stelt, en zo ook dat het toestaan van een huwelijk tussen hen geen enkel nut binnenhaalt.
Het is dus vanwege deze redenen dat wij neigen naar het niet toestaan van dit in de wetgeving van ALLAH, zelfs als het mogelijk zou zijn.
En mocht dit toch gebeuren of mochten er problemen voorkomen van deze soort(wat boven is besproken), dan kan men dit als een toestand van een ziekte zien wat behandelt dient te worden volgens haar niveau, en dit is geen reden om de deur open te zetten(om het toch toe te staan).
(Al-Djinn fi Al-Koraan wa Soennah blz 206)

Men zal zich afvragen, oké het huwelijk tussen een djinn en een mens is mogelijk en het is niet toegestaan, maar is het voorgekomen of komt het voor?
Het antwoord hierop is helaas ja, zelfs in onze tijd zijn er verhalen van betrouwbare mensen over personen die getrouwd zijn met de djinn, vaak vanwege wereldse redenen zoals geld, deze personen trouwen bijvoorbeeld met de djinn om zodoende soortgelijke praktijken als tovenaars uit te voeren, ze verdienen een vermogen met het zogenaamd genezen van mensen die geraakt zijn met bezetenheid en sihr en dergelijke, in werkelijkheid verkopen zij hun geloof vanwege dit soort praktijken en vaak loopt het slecht met hen af.
Maar ook vroeger zijn er vele verhalen van de selef hierover overgeleverd, we zullen er een aantal bespreken insha ALLAH.

Verhalen van de Selef.

Abu Sa’eed Uthman ibn Sa’eed Al-Darami zei in zijn boek Ittibaa’ Al-Sunan wal Aghbaar:
Het is ons overgeleverd van Mohammed ibn Hamid Al-Razi, op gezag van Al-Azhar op gezag van Al-A’mash die zei:
Een man van onder de djinn sprak onze slavin aan en vroeg vervolgens om haar hand bij ons en zei: Ik haat het om het verbodene van haar te verkrijgen(gemeenschap), waarna we hem lieten trouwen met haar.
Hij kwam bij ons en sprak met ons, waarna wij zeiden wat zijn jullie?
Hij zei, wij zijn een gemeenschap net als jullie en wij hebben ook stammen zoals jullie stammen hebben. We zeiden tegen hem, zijn er bij jullie ook groeperingen? Hij zei, ja wij hebben verscheidene groeperingen zoals de qadariyyah en de shia en de murji’ah, we zeiden tegen hem, en van welke ben jij? Hij zei, van de murji’ah.
(Gharaeeb wa ‘Azaeeb Al-Djinn blz 89)

Er zijn een aantal andere versies van dit verhaal die hieronder vermeld zijn insha ALLAH.

Ahmed ibn Sulayman Al-Nijaad zei:
Het is ons overgeleverd van Ali ibn Al-Hassan ibn Sulayman abi Al-Shi’na Al-Hadrami 1 van de geleerdes van Imam Muslim, op gezag van Abu Mu’awiyyah die Al-A’mash heeft horen zeggen:
Een man van onder de djinn huwde iemand bij ons, waarna ik tegen hem zei, wat is het lekkerste eten bij jullie? Waarop hij zei, rijst.
We brachten dit naar hem en ik zag de stukjes(rijst) omhoog gaan, maar ik zag niemand die dit deed, waarna ik zei, zijn er bij jullie ook deze groeperingen die er bij ons zijn? Hij zei, ja. Ik vroeg hem over hoe zij dachten over de rafidah(shia)? Hij zei, zij zijn de slechtste van iedereen.
Onze Shaych Al-Haafid ibn Al-Hajaaj Al-Mizzi(moge ALLAH hem overvloeden in zijn genade) zei: Deze keten is saheeh tot aan Al-A’mash.
(Gharaeeb wa ‘Azaeeb Al-Djinn blz 89)
Abu Bakr Al-Gharaati zei, het is ons overgeleverd van Abu Bakr Ahmed ibn Mansoor Al-Ramaadi, op gezagvan Dawood Al-Safadi, op gezag van Abu Mu’awiyyah Al-Dareer op gezag van Al-A’mash die zei:
Ik was getuige van een huwelijk met de djinn bij mijn volk(stam). En hij zei, een man van hen huwde van de djinn en er werd hen(de djinn) gevraagd, welk voedsel houden jullie het meest van? Waarna ze zeiden, rijst. Al-A’mash zei, Ze kwamen aan met een kom rijst(voor de djinn) die het pakte maar we zagen geen handen.
(Gharaeeb wa ‘Azaeeb Al-Djinn blz 89)

Hierbij een ander verhaal van de selef dat door degene die het heeft meegemaakt persoonlijk is overgeleverd.

Het is overgeleverd door Al-Qaadi Jalal Al-Deen Ahmed ibn Al-Qaadi Husnam Al-Deen Al-Raazi Al-Hanafi(moge ALLAH hem genadig zijn) die zei:
Mijn zoon moest reizen om zijn gezin op te halen in het oosten, de regen haalde ons in en we schuilden in een grot en sliepen erin, en ik was(met hem) in een groep. Terwijl ik aan het slapen was, was er iets waardoor ik wakker werd en dus hierdoor op de wacht stond, en opeens stond er een vrouw in het midden van de vrouwen(die sliepen in de grot) met maar 1 oog die in de lengte gespleten was waardoor ik erg schrok, en ze zei tegen mij, je hebt geen probleem(maak je geen zorgen), ik ben naar je gekomen om mijn dochter aan je te huwen die als een (zo mooi)maan is.
Ik zei tegen haar vanwege de angst die ik had, met de goedheid van ALLAH de Verhevene(accepteer ik het).
Toen wachtte ik af, en ik zag mannen aankomen en ik keek naar ze en ze waren net als de verschijning van de vrouw die bij me verscheen, ze hadden allen 1 oog die in de lengte gespleten was, en onder hen waren er een rechter en getuigen, waarna de rechter haar mij aanbood en het contract opstelde en ik het accepteerde(uit angst).
Ze stonden op en gingen weg, en de vrouw kwam terug met het meisje dat er mooi uitzag, behalve dat haar oog net als de oog van haar moeder was en ze liet haar bij mij achter en ging zelf weg, waarna mij bangheid en vrees erger werd, waarna ik degenen die met mij waren met stenen ging bekogelen zodat ze wakker werden, maar niemand had iets opgemerkt, hierna wendde ik me tot het doen van dua en smeekbedes(aan ALLAH).
Daarna kwam de tijd voor vertrek, en dus vertrokken we, en het jonge meisje(van de djinn) scheidde zich niet van mij af, en ik verbleef 3 dagen lang in deze toestand. Toen de 4de dag aanbrak, kwam de vrouw terug naar mij toe en zei, het lijkt erop dat je dit meisje niet leuk vindt en dat je van haar wil scheiden, ik zei O ja Bij ALLAH(dat wil ik), ze zei, scheid dan van haar, en ik gaf haar de scheiding, waarna ze vertrokken en ik zag ze daarna nooit meer.

En dit verhaal werd overgebracht door Al-Qaadi Jalal Al-Deen en ik heb dit doorverteld aan Al-Qaadi Al-Imam de geleerde Suhaab Al-Deen Abi Al-‘Abbas Ahmed ibn Fadl ALLAH Al-‘Omri(moge ALLAH hem genadig zijn) en hij zei:
Heb jij dit persoonlijk gehoord van Al-Qaadi Jalal Al-Deen? Ik zei, nee.
Hij zei, ik wil dit van hem zelf horen. En dus gingen we naar hem toe en ik was degene die erover vroeg en hij vertelde het ons zoals ik het had verteld van begin tot eind, waarna ik Al-Qaadi Suhaab Al-Deen vroeg, heeft hij gemeenschap met haar gehad? En hij beweerde dat dat niet is gebeurd.
(Gharaeeb wa ‘Azaeeb Al-Djinn blz 90)

Dient een persoon de Ghusl(grote wassing) te verrichten bij gemeenschap met de djinn?

Voordat ik met de wil van ALLAH dit onderwerp afsluit, nog 1 regelgeving die van belang kan zijn bij dit onderwerp, namelijk dient een persoon de ghusl (grote wassing) te verrichten indien er gemeenschap met de djinn plaatsvindt.
Nu zal men denken, na alle bewijzen gezien te hebben, wie zou nou vrijwillig gemeenschap hebben met de djinn?
Buiten het feit dat er zeker gestoorde zielen zijn die om de een of andere reden oftewel de djinn oproepen om gemeenschap te hebben of vrijwillig op een uitnodiging ingaan van de djinn om gemeenschap te hebben, en geloof mij als ik zeg dat ze bestaan, is het meest voorkomende toch het kwaad van de shayateen die via o.a bezetenheid onrecht aandoen bij de mens en gemeenschap met hen hebben.
Dit gebeurt vooral door de djinn ‘asheeq, ik heb een heel hoofdstuk hieraan besteed in de “Handleiding tegen Sihr”, dus indien men meer info over dit soort djinn wil, verwijs ik hem daarnaartoe.

De djinn kan over het algemeen op 4 manieren gemeenschap met de mens hebben.

1. Al-Ihtilaam, Alles gebeurt alleen in een droom, en het is nodig dat deze
persoon de ghusl verricht vanwege eventuele zaadlozing.
2. Al-Istimtaa’, Hierbij geniet de Djinn van de mens zonder dat deze het
door heeft, op een manier die alleen ALLAH weet, deze persoon hoeft
geen ghusl te doen
3. Al-Mu’asarat Al-Gafeejat, hierbij heeft de Djinn(van binnen)
gemeenschap met de mens, en de mens weet dit maar kan dit niet stoppen.
4. Al-Taskeel, hierbij neemt de Djinn een gedaante aan van een mens en
gaat gemeenschap aan met een mens, dit is een zeer vergevorderd en heel
gevaarlijk stadium.
(Handleiding tegen sihr blz 74-75)

We zullen nu de regelgevingen hierover gaan bespreken insha ALLAH aan de hand van de uitspraken van de geleerden.

Al-Haythami zei:
Een aantal van de Hanabila(geleerden van de madhab van Imam Ahmed) en van de Hanafiyyah(geleerden van de madhab van Imam Abu Hanifa): Er is geen ghusl na gemeenschap met de djinn, maar ze oordeelden tegengesteld aan dit(dus wel ghusl nodig) wanneer er sprake is van penetratie.
(Fatawaa Al-Hadithiyyah 69)

Een aantal andere geleerden oordeelden dat er geen ghusl hoeft gedaan te worden bij gemeenschap of penetratie, behalve als er zaadlozing is.

Mohamed ibn Muflih zei:
Wanneer een vrouw zegt: Er is een djinn die met mij gemeenschap heeft net als een man, dan is er voor haar geen ghusl vanwege het wegblijven van penetratie of een natte droom(orgasme).
Al-Mubdi’ Sarh Al-Muqni’ blz 234)

Zayn Al-‘Aabideen ibn Nazim zei:
Qaadhighaan zei in zijn Fatawaa: Een vrouw zei:
Er is een djinn die soms bij mij komt in mijn slaap, en ik voel in mezelf wat ik voel als mijn man gemeenschap met mij heeft, (hij antwoorde hierop) er is geen ghusl(nodig) voor haar, en Al-Kimali heeft dit(deze fatwa) overgenomen dat dit geldt als er geen orgasme is, voor wat betreft als het toch gebeurt, dan is het wel nodig(de ghusl) net als bij een natte droom.
(Al-Asbah Al-Nadha-eer 328)

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) werd het volgende gevraagd:

Gemeenschap tussen een mens en de djinn is een zaak die echt bestaat, maar het gebeurt zelden, mijn vraag is, als deze zaak tussen een mens en een djinn gebeurt, dient de ghusl dan verricht te worden of niet?

Hij antwoorde:
Het is bekend dat de djinn geesten zijn die vrij zijn van een lichaam(als de mens), maar ALLAH heeft hen in staat gesteld om te kunnen spreken in spraak die we kunnen horen en om zich te tonen in verschillende vormen zoals Hij hen de mogelijkheid heeft gegeven om in de lichamen van de mens te betreden doordat de ruh van de djinn het wint van de ruh

van de mens, en in de meeste gevallen zal de mannelijke djinn het lichaam van de vrouw betreden en de vrouwelijke djinn het lichaam van de man, en ze voelen er genot in en begeerte, en het is vermeld dat bij het huwelijk tussen de mens en de djinn, waarbij de djinn in de vorm van een mens komt en tot de mens spreekt die hij begeert en vervolgens een contract opstelt voor een vrouw van hun(de djinn), en hij(de mens) nodigt haar uit(bij hem) door haar(de djinn) te roepen, of op een willekeurige plek te slaan met zijn hand of een stok. Vervolgens verschijnt(de djinn) in een vrouwelijke vorm aan hem, waarna hij gemeenschap heeft met haar zoals hij met zijn vrouw van onder de mens gemeenschap zou hebben, en hij voelt daarbij genot wat echt waarneembaar is, en het eindigt hierbij ook met de bekende zaadlozing, en ik weet niet of er ook hierdoor kinderen worden verwekt of niet, want dit is wat ons is overgeleverd door mensen in wie wij vertrouwen hebben, maar dit gebeurt zelden.
En vanwege dit wordt een vrouw van onder de mensen ontvoerd(door de djinn) en is ze ontvreemd van haar famillie, waarna ze met haar trouwen(onder dwang) en met haar gemeenschap hebben zoals een man gemeenschap heeft met zijn vrouw enz.
En het is aan ons overgeleverd door een aantal vrouwen dat ze worden lastig gevallen door een man van onder de djinn, die met haar spreekt en zich alleen houdt met haar en onder dwang gemeenschap heeft met haar zoals ze met haar eigen man heeft en niemand anders dan zij ziet hem(de djinn), omdat zodra er iemand anders van het gezin bijkomt hij zich verstopt, en er is geen twijfel dat wanneer er gemeenschap plaatsvind tussen een man en een vrouw van onder de djinn of tussen een man van hun(djinn) en een vrouw van onder de mens, er dan sprake is van Al-Janaba(grote rituele onreinheid) en dan is de ghusl verplicht vanwege 2 redenen ,de werkelijke penetratie(als die plaatsvind) en de orgasme(zaadlozing) en ALLAH weet het Beste.
(Geschreven Fatawa van 24 Sha’baan 1418 Hijrah)

Na al deze uitspraken te hebben vermeld volgt hier de conclusie over de regelgeving van het doen van ghusl of niet bij gemeenschap met de djinn, er zijn hierbij 2 mogenlijkheden.

Conclusie:

1- Wanneer de djinni(man) of djinnia(vrouw) in de vorm van een mens verschijnen dan is de regelgeving van toepassing die ook van toepassing is wanneer de mensen met elkaar gemeenschap hebben, namelijk de ghusl, zoals Shaych ibn Jibreen dit heeft uitgelegd.
Hij(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt over deze situatie:
Dit is mogelijk zowel bij de mannen als de vrouwen, en dit gebeurt doordat de djinn in de vorm van een mens komt met volledige en complete lichaamsdelen, en er is geen belemmering voor hem om gemeenschap te hebben met de mens, behalve dat men zichzelf beschermt met het gedenken van ALLAH, dua en de smeekbedes die zijn overgeleverd, en soms wordt het sommige vrouwen teveel omdat wanneer zij zelfs toevlucht zoeken tegen hem(de djinn), hij dan haar lichaam betreed( bezetenheid) en dan van binnenuit met haar is, en er is ook niks dat een djinnia(vrouw) belemmert om in de vorm van een vrouw te verschijnen met volledige en complete lichaamsdelen en dan bezit te nemen van een man, totdat zijn begeertes overstijgen en hij voelt dat hij gemeenschap met haar heeft en er dan van hem zaadlozing komt en hij de orgasme voelt, en het pad om zichzelf hiervan te beschermen is doormiddel van dua, en het gedenken van ALLAH en het gebruiken van de overgeleverde smeekbedes en het onderhouden van de goede daden en het wegblijven van de verboden zaken, En ALLAH weet het beste.(Manuscript van Shaych Ibn Jibreen in het werk van Shaych Ali ibn Hussein Abu Luz blz 300)

-2. Wanneer de gemeenschap tussen de mens en de djinn enkel voorkomt zonder dat de djinn een vorm aanneemt, dan is de ghusl afhankelijk of er wel of niet een orgasme/zaadlozing plaatsvind, indien dit wel gebeurt dan is de ghusl een verplichting, zo niet dan niet.
Dit komt voor wanneer de djinn geen vorm aanneemt van een mens(Tashkeel), maar bv tijdens de slaap verschijnt bij een persoon, het verschil tussen een natte droom die ALLAH elke persoon wel eens kan geven, is dat bij de djinn het een onaangename situatie is, men ziet letterlijk geslachtsdelen in zijn droom en soms zelfs de penetratie en vormen van gemeenschap die niet gewenst zijn, men is daarna vaak ook moe omdat dit lang duurt en men ook energie moet gebruiken, integenstelling tot een natte droom die met de wil van ALLAH gebeurt, men zal hierin nooit een geslachtsdeel zien, ook is de droom vrij kort wellicht enkele seconden. Degenen bij wie dit gebeurt zijn bijna altijd bezeten door een djinn aseeq, ik heb het zelf meegemaakt bij zusters bij wie het zelfs overdag gebeurt terwijl zij wakker worden, moge ALLAH ons hiervan beschermen, Wa ALLAHu A3lam.

Wanneer men deze fatawa en verhalen van de geleerden leest, kan er wellicht een gevoel van angst komen, dit is niet geheel mijn bedoeling, mijn bedoeling is vooral onze broeders en zusters in te lichten over dit onderwerp zodat zij de wereld van de djinn beter kunnen begrijpen, maar de bedoeling is ook men te wijzen op de gevaren van de djinn, vaak zie ik dat broeders en zuster bang zijn voor de djinn vooral wanneer ze dit soort zaken lezen en te horen krijgen over ontvoeringen van de djinn en dergelijke(insha ALLAH zullen we hier later een artikel aanwijden), tegelijkertijd zie je dan ook weer dat deze broeders en zusters hun foto’s op facebook plaatsen, zonder correcte kleding(hijaab voor de vrouw)

naar buiten gaan, muziek luisteren enz. Vanwaar deze vrees voor de djinn, als jij hun Schepper niet eens vreest, ALLAH de Verhevene. Laat het dan een advies voor ons allenzijn, dat indien wij bescherming wensen tegen al het kwaad, wij ook niet makkelijk moeten omgaan met de geboden van ALLAH!

Ken je Zwakke Punten

Contents

Voor we beginnen aan roqyah dienen wij onze zwakke punten te kennen en de zwakke punten van de shaytaan. Niemand kent jouw zwakke punten beter als jouw heer die jou heeft geschapen. Er zijn een aantal punten die heel belangrijk zijn:

Blijf tussen de mensen

Een van de eerste stappen die de shaytaan zet om jou te verzwakken is ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk alleen bent. De profeet Mohamed

ما من ثلاثةٍ في قريةِ ولا بَدوٍ لا تقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا قد استحوذَ عليْهِمُ الشيطانُ ، عليكَ بالجماعةِ فإنَّما يأكلُ الذئبُ منَ الغنمِ القاصيةَ

 

Sidr Pakket, doeltreffend of onzin product?

Bismillah, vrede zij met Mohamed de zegel der Profeten

De titel zal wat vreemd overkomen, maar voor alles is een reden.

Deze week ontvingen wij een filmpje waar wij werden zwart gemaakt, moge ALLAH degene die ons dit filmpje heeft gestuurd belonen om ons erop te attenderen.

Allereerst zijn wij het wel gewend om zwart gemaakt  te worden, de shayateen van onder de mens en djinn moeten hun werk doen en er is veel hasad vooral in deze tijden, de meeste onzin laten wij gewoon varen en reageren er niet eens op.

Dit keer gaan wij er wel op reageren, omdat ook voor ons soms de maat vol is, maar ook omdat dit filmpje wat we zo nader zullen bespreken echt toppunt van hasad en onwetendheid is en haat met zware afgunst.

Het filmpje wordt vooral via whatsapp verspreid, daarin spreekt een man in het berbers en via andere filmpjes van hem weten we dat het een man is die best al op leeftijd is met een baard en zelf roqya doet en hoogstwaarschijnlijk uit Den Haag komt.

De man begint zijn filmpje waarin hij een pakket filmt dat afkomstig is van ons en wat wij naar een klant hebben verzonden. Hij begint met zijn toevlucht te zoeken naar ALLAH en heeft 3 zakken voor zich en dat is inderdaad ons product genaamd het sidr pakket.

De man zijn doel verklaart hij zelf, wij zijn onwetenden en moeten berouw tonen en hij vraagt mensen dit filmpje te verspreiden zodat niemand meer naar ons gaat.

Wat hebben wij precies gedaan? Nou, hier komt het. Wij verkopen het sidr pakket, volgens deze man lichten wij mensen op en brengen wij ze in gevaar. Wij zijn onwetenden.

De haat spat er vanaf, maar wat deze broeder helaas niet door heeft is dat hij de djaahil is(onwetende) en hij berouw dient te tonen, allereerst weet hij niet eens wat hij in zijn handen heeft, hij pakt het zakje met sidr poeder en noemt het henna, kijk ze verkopen henna en zeggen dit geneest sihr! Vervolgens pakt hij de zak met Malha al-haya waarin dus ongezuiverd zout van de bergen in zit en zegt dat het een chemische stof is die ze in de landbouw gebruiken, wederom een djaahil

Hij gaat verder en herhaalt dat wij onwetenden zijn en dat we berouw moeten tonen en niemand moet naar ons toe gaan, dus zijn doel is dus bekend, blijkbaar doet het hem wat dat er veel mensen naar ons toekomen en ons betrouwbaar vinden!

Allereerst heeft hij dus alle ingrediënten verkeerd, hij weet niet eens wat het is, maar de allergrootste misstap is toch wel dat hij niet eens over het sidr pakket weet, maar wel claimt een raaqi te zijn. Op het moment dat iemand roqya doet voor mensen en zich niet bezighoudt met kennis van de geleerden over roqya en zich op de hoogte houdt van hun fatawa die actueel zijn, dan ben je dus al verkeerd bezig en leef je in je eigen wereld.

Het sidr pakket is namelijk niet ons idee of onze uitvinding, het sidr pakket wordt in het Arabisch “Galtat  Al-Rumi” genoemd en is uitgevonden door Shaych Mohammed ibn Ibrahim Al-Rumi en dus ook naar hem genoemd.

Deze mix wordt door vele betrouwbare ruqaat gebruikt in de roqya en vele geleerden hebben hun goedkeuring hierover gegeven en het aanbevolen, zoals shaych khalid al-hibishi, shaych salih al-munajid(beheerder islamqa.com), shaych ibn jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) en nog vele meer.

Deze djaahil die ons hier dus van verschikkelijke zaken beticht, beticht deze geleerden dus ook met deze zaken en zij allen zijn ook djuhaal.

Het sidr pakket is een sabaab, en zoals alle toegestane asbaab is het ALLAH die bepaalt of het nuttig voor een persoon zal zijn, voor de ene zal het helpen en voor de andere niet.

Alhamdulilah hebben vele mensen er baat bij gehad, en is het voor vele een verlichting van ALLAH geweest nadat ze dit gebruikt hebben.

Aan de broeder van het filmpje zeggen wij dit, ga kennis opdoen en adaab leren, je had ons privé kunnen benaderen als je twijfels had over ons product en dan hadden we je deze uitleg gegeven en was het klaar.

Maar helaas wilde jij scoren over onze ruggen en je hasad heeft het overwonnen, jij dient geen roqya te doen voor mensen als jij zo onwetend bent en je afgunst niet kan controleren en je hawaa volgt.

Het ironische is dat we een ander filmpje van jou tegen zijn gekomen, 1 waarin je praat over een roqya die je net hebt gedaan en waarin je zegt ik vroeg de shaytan in het lichaam waar de sihr is en wie de sihr heeft gedaan en deze heeft het gezegd tegen mij!

Verbazingwekkend, dit behoort tot de basis die elke raaqi dient te kennen, namelijk het is verboden de djinn te vragen wie de sihr heeft gedaan vanwege de fitnah van valse beschuldiging die kan ontstaan, en daarnaast zal de djinn die in het lichaam zit nooit de plaats van de sihr openbaren omdat het zijn leven kan kosten en hij dan net zo goed zelf het lichaam kan verlaten.

Wij zeggen dus tegen jou, toon berouw in het openbaar en verontschuldig je tegen ons in het openbaar zoals je ons ook in het openbaar wil zwart maken, en anders zullen wij onze rekening bij jou neerleggen op de Dag des Oordeels.

Hierbij de link van Islamqa over het sidr pakket en hieronder het filmpje van shaych khalid al-hibshi over het sidr pakket.

Moge ALLAH ons beschermen tegen de afgunst van de mens en de djinn.

 

Bronnen:

https://islamqa.info/ar/answers/145305/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6

https://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=157

 

Smeekbeden van de Ochtend en de Avond | Adhkaar as-sabaa7 wa al masaa 

Allah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42:
“O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”
 
En HIJ zegt in Surah Ghaafir vers 55:
 
“Heb geduld, voorzeker, Allah’s belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer ‘s morgens en ‘s avonds met de lof die Hem toekomt.”
 
En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39:
 
“Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt, vóór zonsop- en ondergang”.
 
Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van ALLAH met de smeekbeden die onze Profeet(vrede zij met hem) aan ons heeft doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke onrecht aan. Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en
de tijd hiervoor is tot de zonsopkomst en die van de avond dienen na het ‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de zonsondergang(Maghreb gebed).
 
Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib.
Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed tot aan het Magreb gebed, Wa ALLAHOE A’lam. Dus met andere woorden als je het maar doet !!!!
 
Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men
begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren.
– Ayat Al-Kursi 1x
Allahu laa ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu maa fis-samawati wa maa fil-‘ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnih. Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima shaa’a. Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyyul-Adheem.
– Surah Al-Ikhlas 3 x
Bismillahi rahmani Rahim 2. Qul huwa Allahu ahad 3. Allahu ssamad 4. Lam yalid walam youlad 5. Walam yakun lahukufu an ahad
– Surah Al-Falaq 3x

 

1.Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi alfalaqi 3.Min sharri ma khalaq 4.Wamin sharri ghasiqin ida waqab 5.Wamin sharri annaffathati fee al’uqadi 6.Wamin sharri hasidin ida hasad

– Surah Al-Nass 3 x

 

Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi annas 3.Maliki annas 4. Ilahi annas 5.Min sharri alwaswasi alghannas 6.Alladee yuwaswisu fee sudoori annas 7.Mina aldjinnati wannas

Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord ervoor laat men dus weg.
Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes in het donkerblauw gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord in het ervoor laat men dus weg.
# Asbahnaa (Amsajna) wa asbahal (Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. Rabbi ‘as’aluka khayra maa fee haathal-yawmi (Layl) wa khayra maa ba’dahu wa ‘a’oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi (Layl) wa sharri maa ba’dahu, Rabbi ‘a’oothu bika minal-kasali, wa soo’il-kibari, Rabbi ‘a’oothu bika min ‘athaabin fin-naari wa ‘athaabin fil-qabri.
 
# Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).
# Allaahumma ‘Anta Rabbee laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtanee wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas-tata’tu, ‘a’oothu bika min sharri maa sana’tu, ‘aboo’u laka bini’matika ‘alayya, wa ‘aboo’u bithanbee faghfir lee fa’innahu laa yaghfiruth-thunooba ‘illa Anta
# Allaahumma ‘innee ‘asbahtu(amsaytu) ‘ush-hiduka wa ‘ush-hidu hamalata ‘arshika, wa malaa’ikataka wajamee’a khalqika, ‘annaka ‘Antallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta wahdaka laa shareeka laka, wa ‘anna Muhammadan ‘abduka wa Rasooluka. (4 x)
# Allaahumma maa ‘asbaha(amsaa) bee min ni’matin ‘aw bi’ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.

(اللَّهمَّ عافِني في بدَني اللَّهمَّ عافِني في سمعي اللَّهمَّ عافِني في بصري لا إلهَ إلَّا أنت، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الكُفْرِ والفقرِ اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ لا إلهَ إلَّا أنت).

 

# Allaahumma ‘aafinee fee badanee, Allaahumma ‘aafinee fee sam’ee, Allaahumma ‘aafinee fee basaree, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa ‘a’oothu bika min ‘athaabilqabri, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. (4x)
# Hasbiyallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul- ‘Arshil-‘Adheem . (7x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fid-dunyaa wal’aakhirati, Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ‘ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur ‘awraatee, wa ‘aamin raw’aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa ‘an yameenee, wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa ‘a’oothu bi’adhamatika ‘an
‘ughtaala min tahtee.
# Allaahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati
wal’ardhi, Rabba kulli shay ‘in wa maleekahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘a’oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsee soo’an, ‘aw ‘ajurrahu ‘ilaa Muslimin.
# Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma’as-mihi shay’un fil-‘ardhi wa laa fis-samaa’i wa Huwas-Samee ‘ul- ‘Aleem .(3 x)
# Radheetu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x)
# Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslih lee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa nafsee tarfata ‘aynin.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) wa asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-l’aalameen, Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayra haathal-yawmi(Layl): Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa’a’oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba’dahu.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) ‘alaa fitratil-‘Islaami wa ‘alaa kalimatil-‘ikhlaasi, wa ‘alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama), wa ‘alaa millati ‘abeenaa ‘Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
# Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)
# Laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu, wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x de avond)
# Subhaanallaahi wa bihamdihi: ‘Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinat arschihi wa midaada kalimaatihi. (3 x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend)
# ‘Astaghfirullaaha wa ‘atoobu ‘ilayhi.(100 x)
# ‘A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaq
# Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)

Alles over Hijama / Cupping

Alles over Hijama / Cupping

LET OP!!!

De informatie die hier volgt is slechts bedoeld om wat meer inzicht te krijgen over deze Profetische geneeswijze, het is niet bedoeld als een doe-het-zelf gids om dan maar mensen open te gaan snijden en Hijama te doen. Hijama kan zeer gevaarlijk zijn als het gedaan wordt door mensen die onkundig zijn, men kan erdoor verlamd raken, zenuwuitval krijgen enz. Ik zal daarom niet teveel ingaan op de verschillende plekken op het lichaam zodat er geen mensen verleid worden om het toch maar zelf te doen.

Lees verder

Alles Over Bezetenheid

Alles Over Bezetenheid

In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige controle kan krijgen over de hersenen van de patiënt en de patiënt van binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt.

Lees verder