Bezetenheid, Onze Handleiding

Alles Over Bezetenheid

Alles Over Bezetenheid

Contents

In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige controle kan krijgen over de hersenen van de patiënt en de patiënt van binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt.

Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of meerdere Djinn.

Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr (werker van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr.

Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van de sahir.

Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr, bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef (Sihr van de stemmen), maar je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo gaan bespreken.

Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen met de Koraan en de Sunnah.

 

Bewijzen uit de Koraan

Allah zegt in de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 275:

“Degenen, die rente verteren, zullen niet verrijzen n behalve zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: “Handel is gelijk aan rente”, terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger Heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer over deze vers: “L aa Yaakumun (zij zullen niet verrijzen) betekent het verrijzen uit hen graf op de Dag des Oordeels, behalve als iemand die Sar’(Al-Masru’) heeft en de Shaytaan zal hem slaan (net als iemand die bezeten is en een epileptische aanval krijgt) … (1/344)

Imam Al -Qurtubi zegt in zijn Tafseer: “Er is bewijs in dit vers tegen de mensen die ontkennen dat epilepsie veroorzaakt wordt door de Djinn en beweren dat het enkel een lichamelijke oorzaak heeft, en dat de Shaytaan het menselijk lichaam niet kan binnentreden of krankzinnigheid kan veroorzaken”. (Tafseer Al-Qurtubi 3/355)

 

Bewijzen uit de Sunnah

Matar ibn AbderRahmaan Al-A’naq zei: “Umm Al-Abaan bint Al-Wazee’ bin Zari ibn ‘Amir Al- ‘Abdi overleverde van haar va der dat haar grootvader eens naar de Profeet (vrede zij met hem) ging met zijn zoon of de zoon van zijn zus die bezeten was door een Djinn. De grootvader zei: “Toen we aankwamen bij de Boodschapper van ALLAH (v rede zij met hem in Medina, zei ik, O Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) ik heb met mij gebracht mijn zoon (of de zoon van mijn zus) die bezeten is door de duivel, zodat je een smeekbede (aan ALLAH) voor hem kan verrichten.”

De Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Breng hem naar mij, dus ik ging terug naar de groep waar ik hem had achtergelaten, maakte hem los en deed hem nieuwe kleren aan en bracht hem naar de Profeet (vrede zij met hem).

Hij (vrede zij met hem) zei: “Breng hem hier zodat ik bij zijn rug kan, toen hij (vrede zij met hem) hem (de jongen) vast had, begon hij (vrede zij met hem) hem te slaan op zijn rug en te zeggen, Ga eruit O Vijand van ALLAH, Ga eruit O Vijand van ALLAH. Plotseling leek de jongen er beter uit te zien, hij had een blik die anders was dan de blik daarvoor, daarna liet de Profeet (vrede zij met hem) hem (de jongen) naast hem (vrede zij met hem) zitten, en deed een smeekbede voor hem. Na de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem) was niemand in de groep geliefder dan de jongen. (Overgeleverd door Tabarani)

 

De volgende overlevering is van Ya’la ibn Murabbah (moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij zei:

 

“Ik heb 3 zaken gezien van de Profeet (vrede zij met hem) die niemand voor mij en niemand na mij heeft gezien, we waren vertrokken voor een reis en onderweg zagen wij een vrouw zitten op de grond met haar zoon. Ze zei: “O Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) dit is een jongen die geraakt is door een ziekte, dat hem en ons beide kwaad doet, hij wordt meerdere malen bezeten overdag.” Hij (vrede zij met hem) zei, “breng hem naar mij.” Ze bracht hem bij de Profeet (vrede zij met hem) en ze zette hem tussen hem en zijn rijdier neer. Hij (vrede zij met hem) spuugde 3x diep in de mond van de jongen, zeggende; “Bismillah Ana ‘Abdullah, Iksha Yaa ‘Adu wullah”, (In de naam van ALLAH, ik ben de dienaar van ALLAH, verdwijn O vijand van ALLAH) daarna gaf hij (vrede zij met hem) de jongen terug aan haar en zei: “We zien je terug op deze plek als we terug ko men, en vertel me over zijn toestand.” Hij zei: We gingen weg en kwamen terug en vonden haar op dezelfde plaats met 3 lammeren. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat heeft je zoon gedaan”. Ze zei: “Bij Degene die je met de Waarheid heeft gestuurd, we hebben niks vreemds van hem gezien tot nu. Je mag deze lammeren meenemen (als dank).” Hij (vrede zij met hem) beveelde 1 van zijn metgezellen er 1 te nemen en de rest aan haar terug te geven.” (Musnad van Ahmed en Al-Hakim in Al-Mustadrak nr 2/617)

Deze hadith is meteen ook een bewijs voor het ontvangen van een beloning voor het toepassen van Roqyah.

 

Het is overgeleverd van ‘Ata ibn Abu Rabah dat Ibn ‘Abbas (moge ALLAH tevreden met hem zijn) tegen hem zei: “Zal ik jou 1 van de vrouwen van het Paradijs laten zien?  Ik zei, Ja

Hij zei: Deze zwarte(getinte) vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Soms heb ik last van aanvallen (van epilepsie) en hierdoor raakt mijn lichaam ontbloot (de vrouw valt op de grond door de aanvallen), vraag ALLAH mij te genezen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als je wenst he b dan geduld en je zal het Paradijs betreden (vanwege het geduld), maar als je wenst zal ik ALLAH voor je aanroepen om je te genezen.” Ze zei: “Ik zal geduld hebben, maar ik raak ontbloot t, dus vraag alstublieft ALLAH voor mij dat ik niet ontbloot raak, en dus riep hij (vrede zij met hem) ALLAH aan voor haar.” (Bukhari en Muslim)

 

Ibn Hajr Al- ‘Asqalani zegt in zijn Sharh van deze hadeeth in Al-Fath (10/115) dat de vrouw bezeten was door een Djinn en dat die de aanvallen veroorzaakte. De vrouw genaamd Oum Zafar kreeg dus epileptische aanvallen(Sar’).

De hadith die Ibn Hajr als bewees overleverde was een andere overlevering van Al-Bazzar ook door Ibn ‘Abbas overgeleverd met de toevoeging van De woorden, “Ik vrees dat het kwaad mijn lichaam ontbloot”, Ibn Hajar legt uit dat het kwaad hier niks anders dan de Shaytaan kan betekenen en dat ze leed aan Sar’.

De bewijzen in de Sunnah zijn overvloedig maar dit zal voldoende zijn insha ALLAH.

 

De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn

Al-Mass heb je in verschillende niveau’s je hebt mensen die nauwelijks wat merken van hun Bezetenheid en anderen die weer heel de dag last hebben, we kunnen het in de volgende niveau’s verdelen.

 • Volledige Bezetenheid van het gehele lichaam, en deze is in 2 soorten te verdelen.
  1. De volledige Bezetenheid die voor een lange of permanente duur is, het is bij dit soort Bezetenheid dat er een Djinn in het lichaam zit die eigenlijk gedurende de gehele dag actief is bij de patiënt, de Djinn praat ook vaak op de tong van de patiënt en deze Djinn zijn meestal van plan om ook niet meer weg te gaan totdat ALLAH de genezing brengt. De Djinn heeft vaak de beschikking over het gehele lichaam en veroorzaakt ook vaak black-outs en de patiënt valt ook vaak flauw. Dit soort gevallen zien we bij Sihr en erge gevallen van `Isq (Djinn ‘Aseeq).
  2. De volledige Bezetenheid die van een tijdelijke aard is, oftewel hier spreken we van een Djinn Tajier. Deze Djinn heeft dus beschikking over het gehele lichaam net als de variant hierboven, alleen is het dat deze Djinn bij een Roqyahsessie het lichaam uitvliegt en wanneer de sessie voorbij is weer het lichaam betreedt.
 • Volledige Bezetenheid van 1 bepaald lichaamsdeel, en het gaat hier om een Djinn die volledig bezit heeft genomen van 1 lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been, arm, ogen of de tong. De patiënt kan dus spontaan verlamt raken, blind worden of opeens niet meer praten enz enz, en wanneer deze persoon dit medisch laat onderzoeken dan is er geen oorzaak van dit te vinden. Het kan ook voorkomen dat de Djinn van het ene naar het andere lichaamsdeel verhuist.
 • Bezetenheid vanuit de buitenkant (Mass Al-Garizi) en deze is in 2 te verdelen:
  1. Constante Bezetenheid vanuit de buitenkant, en bij deze soort zit er dus geen Djinn in het lichaam, maar buiten het lichaam en deze Djinn is dus constant bezig met de patiënt.Het zijn vaak gevallen van Sihr die met de wil van ALLAH niet het lichaam binnen kunnen en die dan via de buitenkant werken of een Djinn die wraak wil nemen op een mens vanwege iets wat de mens bij de Djinn heeft gedaan. Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat het een ‘Aseeq betreft die verliefd is op deze persoon, maar niet de mogelijkheid heeft om het lichaam te betreden.Het probleem bij deze soort Bezetenheid, is dat net als bij de Tajier de Djinn vlucht als er Roqyah wordt gedaan, de patiënt zal dus bij behandelingen zich goed voelen en helemaal geen tekens van Bezetenheid vertonen, maar buiten de behandelingen is er veel last van waswaas, slechte dromen, en men kan ook dieren of schimmen zien die hem achtervolgen.
  2. Tijdelijke Bezetenheid vanuit de buitenkant, het is bij deze soort dat er ook een Djinn aan de buitenkant zit, maar deze Djinn zit er niet altijd. Het kan dus voorkomen dat een persoon zich dagen goed voelt en geen klachten heeft en dan opeens weer wel, de symptomen zijn verder net als de variant hierboven.

 

 • Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken, en deze is in de volgende vormen:
  1. Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken zonder medische tekenen daarvoor of oorzaken. En dit is een zeer moeilijk geval om te ontdekken, omdat de patiënt een aandoening krijgt en vervolgens naar de dokter gaat en zich volledig laat onderzoeken, en toch wordt er niks gevonden. En wanneer er Roqyah wordt gedaan, zal er ook geen reactie komen, omdat de Djinn het via de buitenkant veroorzaakt.
  2. Bezetenheid van de buitenkant die ziektes waaraan de persoon reeds lijdt verergeren, de Djinn zorgt ervoor dat een ziekte die deze persoon reeds heeft erger wordt. De patiënt ziet dat opeens de medicijnen die hij eerder gebruikte en met de wil van ALLAH nuttig waren voor zijn ziekte nu opeens geen effect meer hebben, en ook dit is door toedoen van de Djinn.

 

 • Bezetenheid van zeer korte duur (Al-Mass Al-Taief), hierbij gaat het om een Bezetenheid die dus zeer kort duurt, van een aantal seconden tot maximaal een paar minuten, voorbeelden hiervan zijn ook de Jathoom(boegebez), maar ook andere vormen kunnen hiertoe gerekend worden.

Symptomen van Bezetenheid(Al-Mass)

 • Benauwdheid en druk op de borst.
 • Het haten om gemeenschap te hebben, en om te werken en studeren.
 • Hevige en plotselinge hartkloppingen.
 • Soms voelt het lichaam verlamd aan, of koud van binnen en ook maakt het lichaam plotselinge bewegingen en trillingen zonder dat men dat eigenlijk wil.
 • Het horen van stemmen van bekende mensen en onbekende mensen terwijl de mensen die naast je zitten helemaal niks horen.
 • Abnormale vergeetachtigheid.
 • Het ruiken van vreemde en onaangename geuren terwijl mensen die in de buurt zitten dit niet ruiken.
 • Soms krijgt men het heel warm opeens of juist heel koud en vooral aan de uiteinden van het lichaam zoals de vingers en tenen.
 • Soms gaat men huilen zonder reden en vooral net voor en na al-maghreb(zonsondergang).
 • Men is vaak nerveus en wordt heel snel boos, dit gaat vaak gepaard met een hoofdpijn die zich voortbeweegt in het hoofd, en op verschillende plaatsen komt, wanneer men zich wast met Roqyahwater gaat de hoofdpijn met de wil van ALLAH weg maar komt later weer terug.

 

Wat zijn de oorzaken van Bezeteneheid?

Het binnentreden van het menselijk lichaam doen de Djinn om verschillende redenen:

Al- ‘Adawa, oftewel vijandigheid

Dit wordt ook wel Al-Mass Al- ‘Adaw genoemd, dit betreft altijd een Shaytaan een ‘Ifriet of een Maarid en dus geen moslim Djinn. Deze Shaytaan gaat het lichaam van een mens binnen omdat hij de mens haat vanwege het feit dat het 1 van de zonen van Adam (vrede zij met hem) is.

Allah zegt :

“Doch door middel van de boom verleidde Satan hen b eiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: “Gaat heen – gij zijt elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn.”(Surah Al-Baqarah vers 36)

Ook zegt Allah:

“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. Hij roept zijn volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden.” (Surah Fatir vers 6)

Al-Intiqam, oftewel vanwege wraak

De mens heeft blijkbaar iets gedaan bij de Djinn, in de meeste gevallen onbedoeld omdat wij hen niet kunnen zien. Maar de Djinn denkt dat het expres gebeurd is en neemt wraak door het lichaam van de persoon binnen te treden.

 

Ibn Taymiyya zegt het volgende hierover:

“Het het kan gebeuren, en dit gebeurt vaak of in de meeste gevallen bij sommigen door de rivaliteit(zo denkt de Djinn erover) zoals dat sommige mensen hen kwaad doen of dat ze(de Djinn) denken dat zij(de mens) hen opzettelijk kwaad doet zoals door over hen te plassen, of door heet water over hen(de Djinn) te gooien of hen(de Djinn) te doden, en de mens weet niet dat hij dit(de Djinn kwaad doen) doet, en in de Djinn zit veel onwetendheid en onrecht, en zij(de Djinn) straffen hen(de mens) met meer dan dat ze verdienen… (Majmoo’Fatawa hoofdstuk 19, blz. 24)

De Djinn kan wraak nemen omdat 1 van de volgende zaken gebeurd is:

 • Men giet warm water in de gootsteen of douche zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen, indien er zich daar een Djinn bevindt kan deze verbrand worden.
 • Het plassen in een hol of put, in veel van deze plaatsen leven de Djinn.
 • Het mishandelen van dieren, zoals een hond, kat of slang, het kan zijn dat 1 van deze dieren een Djinn is in gedaante van een dier, zo zien we weer de waarschuwing van ALLAH dat Dhulm(onrecht) niet toegestaan is ongeacht tegen wie.
 • Het schreeuwen, huilen, zingen of Koraan reciteren in douche of toilet.
 • Het springen van een hoge plaats naar beneden zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen, men kan zo op een Djinn landen en hem pijn doen of zelfs doden.
 • Het gooien van een steen of ander voorwerp zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen.
 • Het lezen van de boeken van Sihr(tovenaars) en spelletjes spelen die met Sihr te maken hebben zoals het ouija-bord of het oproepen van zogenaamde geesten.
 • Het spuiten van anti-pesticide op insecten, vooral kakkerlakken zonder daarbij de naam van ALLAH te noemen.

 

Vaak als een persoon bezeten wordt door een Djinn vanwege Intiqam kan het voorkomen dat er bepaalde lichaamsdelen verlamd raken, dit hoeft niet altijd zo te zijn.Op het moment dat de Djinn niet in staat is om op een persoon wraak te nemen omdat deze persoon zich beschermd heeft met de smeekbeden of door andere oorzaken, kan het gebeuren dat de Djinn dan wraak zal nemen doormiddel van het betreden van het lichaam van een naaste van die persoon, bijvoorbeeld zijn vrouw of kinderen, dit wordt Al-Intiqam ‘Air Mubasheer genoemd. Daarom is het belangrijk dat het hele gezin zich altijd houdt aan het zeggen van de smeekbedes van de ochtend en de avond, en dat de ouders hun kinderen beschermen met de smeekbedes wanneer zij nog te klein zijn om het zelf te doen.

Al-Dhulm (Onrecht)

En deze soort Bezetenheid gebeurt omdat de Djinn gewoon zin heeft om onrecht aan een mens te doen, net als er ook mensen bestaan die gewoon andere mensen zonder reden lastig willen vallen is dit ook het geval bij de Djinn zo. Alleen zit hierin ook een fout bij de mens, omdat Bezetenheid alleen kan lukken indien een persoon zich niet beschermt met het gedenken van ALLAH.

 

Wist jij dat je bij soennah-Dokter terecht kunt voor al je Nederlandse islamitische boeken? Wij verkopen betrouwbare islamitische boeken voor jong en oud.

Bekijk HIER  al onze boeken!

Al- ‘Isq,

oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon vanwege het feit dat de Djinn verliefd wordt op deze persoon, een blinde begeerte/lust, en de Djinn wil vooral gemeenschap hebben met deze persoon. Omdat deze soort bezetenheid vaak voorkomt en ook een moeilijk geval is zullen we deze apart en uitgebreid bespreken.

Al-Hawaa

oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon die zich bezighoudt met het doen van slechte dingen (muziek luisteren, overspel, alcohol drugsgebruik enz.). De aard(hawaa) van deze mens is hetzelfde als van die Djinn, beide houden ze van slechte dingen en dus gaat deze Djinn het lichaam van deze persoon binnen om samen slechte zaken te doen. Het gaat hier dus om Shayateen van onder de Djinn en onder de mens die samen komen.

Allah zegt in de Koran in Surah Al-An’aam vers 112:

Op dezelfde wijze hebben Wij een vijand voor elke profeet gemaakt, duivels van onder de mensen en de djinn. Zij fluisteren elkander vergulde woorden in om te bedriegen – en als uw Heer had gewild, zouden zij het niet hebben gedaan; laat hen daarom met rust met hetgeen zij verzinnen.”

Ook deze bezetenheid komt vaak voor vanwege het vele verderf wat in deze tijd is. Het is dus een waarschuwing aan ieder die slechte dingen doet en zijn lichaam verwaarloost zoals zij die roken of alcohol drinken, maar ook aan de mensen die muziek luisteren, slecht gekleed zijn en noem maar op, alles wat haram is houdt de Shaytaan van en iemand die hier veel van doet zal een metgezel krijgen van onder de Shayateen in zijn lichaam.

Allah heeft ons hiervoor reeds gewaarschuwd:

Allah zegt in de Koraan surah Al-Zochroef vers 36:

“En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige a fkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt.”

Dus o zwakke dienaar verricht berouw en stop met het jezelf gedragen als een beest voordat een nog slechter wezen je lichaam binnentreed en men straks zo afdwaalt van het licht van ALLAH dat men alleen duisternis zal zien. En vooral de mensen die anderen aanroepen tot het plegen van zondes.

Ibn AbdelBarr heeft gezegd:

“Wanneer een Shaytaan Djinn een Shaytaan mens ziet zoekt hij hem op en neemt bezit van hem, en dan kunnen ze samen werken, want de Djinn houdt van de daden van deze mens. Samen gaan ze elkaar helpen om ver van Allah te zitten en anderen daarbij te trekken. Hun Hawaa is een.”

Er zijn mensen die Zinaa hebben gedaan, maar we noemen ze geen Shaytaan Al-Ins, maar deze noemen we ‘Asie(zondaar), maar als hij naar zijn vrienden gaat en hen er ook voor uitnodigt en het mooi voor hun maakt, dit is nu een Shaytaan Al Ins. We bedoelen hier niet mee dat hij of zij een Kafier is, maar een opstandige dit is ook de letterlijke vertaling van Shaytaan, hij of zij is opstandig jegens ALLAH en nodigt anderen uit naar het slechte, hetzelfde wat de Shayateen van onder de Djinn doen.En dit soort personen zijn het prooi van Al-Mass Al-Hawa, omdat de aard en het doel van deze mensen hetzelfde is als die van bepaalde Shayateen.

 

Symptomen van Mass al-Hawa:

 • Hij gedenkt Allah niet of nauwelijks (Sudood ‘an dhikrillah)
 • Het houden van zondes (Hubul Ma’sieja) en het houden van ernaar uitnodigen en hij heeft geen geduld om zondes te plegen en nodigt anderen ernaar uit.
 • Wanneer hij een zonde doet is hij in een goede bui en heel vrolijk
 • Hij haat kennis over de islam, lezingen enz.
 • Hij denkt over zondes, en denkt hoe hij ze moet begaan en plant ze zelfs vooruit.
 • Hij kan niet aan goede dingen denken.
 • Hij houdt ervan om met mensen om te gaan die ook zondes begaan en zijn hart heeft rust als hij bij hen is.
 • Hij twijfelt over Allah en Zijn Kracht en Vermogen.
 • Als deze persoon alleen is, is hij niet gelukkig en leeft een vernederend leven
 • Hij heeft een angst vanbinnen die niet van buiten te zien.

 

De verschillende vormen van Bezetenheid

We hebben de redenen besproken waarom een Djinn het lichaam van een mens betreedt, we gaan nu de verschillende vormen van Bezetenheid behandelen. Elke vorm zoals bij Bezetenheid door Sihr veroorzaakt bepaalde klachten bij de mens en heeft bepaalde symptomen. Het is heel goed mogelijk dat een persoon Bezeten is en dat het niet door Sihr komt, maar dat de symptomen en klachten bijna identiek zijn aan die van Sihr. Zo kan dus bijna elke vorm van Sihr ook gewoon door Bezetenheid komen of door het Boze Oog en Al-Hasad. Alleen door nauwkeurig onderzoek kan men een diagnose stellen van wat het precies is.

 

Al-Mass Al-Wahami

Al-Mass Al-Wahami is in principe geen echte bezetenheid, het is meer gebaseerd op influisteringen van de qareen of Shayateen van buiten waarbij de waswaas zo sterk wordt dat een persoon symptomen krijgt van bezetenheid en dat zelfs bij een Roqyah behandeling deze persoon reageert als iemand die bezeten is. Dit komt voor bij mensen die vaak naar tovenaars, waarzeggers enz gaan omdat zij interesse hebben in de zogenaamde mystiek en het ongeziene (terwijl alleen ALLAH hier kennis over heeft), of zij bezoeken deze slechte mensen wegens een lichamelijke kwaal ook komt deze variant veel voor bij mensen die zich bezighouden met slechte en onzedige zaken. En omdat ze dus naar de tovenaars gaan maken de tovenaars deze mensen wijs dat ze bezeten zijn of geraakt zijn met Sihr. Omdat de plaatsen die zij bezoeken(tovenaars) plaatsen van Kufr en duisternis zijn, krijgen deze mensen dus veel last van waswaas, zeer sterke waswaas die een punt bereikt van sterke illusie dat zij bezeten zijn.

 

Al-Mass Al-Garizi

Al-Mass Al-Garizi is een vorm van bezetenheid waarbij de Shaytaan de mens lastigvalt van buiten waardoor een persoon het moeilijk krijgt in zijn leven, dit valt niet onder waswaas. De Shaytaan raakt en valt deze persoon letterlijk lastig van buiten zijn lichaam, hierdoor krijgt de persoon zowel lichamelijk als geestelijke klachten, ook komt het voor dat de Shaytaan verschijnt aan deze persoon in de gedaante van bijvoorbeeld zijn vrouw om gemeenschap te hebben of in de gedaante van enge dingen om deze persoon bang te maken. Heel vaak betreft het hier een Djinn Tajier. Muslim heeft een hadith in zijn Saheeh staan die overgeleverd is door Hudaifah (moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

“Toen we aan het eten waren met de Profeet (vrede zij met hem), plaatsten we onze handen niet richting het bord voordat de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zijn hand er als eerst plaatste. We waren een keer met hem aan het eten, toen er een jong meisje kwam aanzetten alsof zij werd geduwd.Ze wilde met haar hand richting het eten gaan, maar de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) hield haar hand vast. Toen kwam er een bedoein aanzetten alsof hij werd geduwd, en hij hield zijn hand vast.

En toen zei de Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem): “De Shaytaan ziet voedsel als wettig (voor zichzelf) waarover de naam van ALLAH niet is uitgesproken. Hij bracht dit meisje zodat het voedsel toegestaan wordt voor hem (de Shaytaan) via haar, maar ik hield haar hand vast.Toen bracht hij deze bedoeïen zo dat het voedsel toegestaan wordt voor hem (de Shaytaan) via hem (de bedoeïen), maar ik hield zijn hand vast. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, zijn hand (van de Shaytaan) is in de mijne samen met haar hand (van het meisje).”

We zien dus in deze hadith 2 duidelijke voorbeelden van Al-Mass Al-Garizi, de Shaytaan zette deze 2 personen aan om zonder de naam van ALLAH te zeggen als wilden te gaan eten, want in de hadith zitten de woorden “Ka annaha Tadfa’” wat betekent het leek al sof zij geduwd werd, dus ze deed het niet met haar eigen wil, de geleerden hebben dus uit deze hadith het bewijs gehaald voor deze soort bezetenheid.

 

Al- Al-Mass Al-Taaief

Al- Al-Mass Al-Taaief, Allah de Verhevene zegt in Surah Al-A’raaf vers 200-201:

“En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort, zoek dan uw toevlucht bij Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend. “

“Degenen die (God) vrezen, wanneer hen een boze nei ging van Satan overvalt, gedenken Allah en ziet, zij zijn ziende.”

 

Ibn Kathir (moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over het woordje Taiefoen:

“En sommigen hebben het vertaald als woede, en sommige als bezetenheid door de Shaytaan….”

Bij deze Bezetenheid gaat het om een vorm waarbij een Shaytaan het lichaam van een mens betreedt wellicht alleen voor enkele seconden tot een paar minuten om deze persoon een boze ingeving te geven die kan resulteren in woede, moord enz. Dus al deze verschrikkelijke dingen terwijl de bezetenheid zelf maar heel kort duurt, en men dient dus ALLAH te gedenken en toevlucht tot hem te zoeken om te genezen van deze soort.

 

Al-Mass Al- ‘Isq

Al-Mass Al- ‘Isq, we zouden deze apart bestuderen, Al’isq oftewel blinde lust is dus een reden voor Bezetenheid, maar in principe is het een vorm van bezetenheid opzich. Een Djinn van het type ‘Aseeq of in het geval van een vrouwelijke Djinnia ‘Aseeqa kan men vergelijken met een oversexte persoon, een mens die zijn lust los heeft gelaten en zijn seksuele behoefte is zo groot geworden dat hij op jacht gaat naar gemeenschap en mensen dus gaat aanvallen en hen ziet als zijn eigendom. Het hoofdpunt hierbij is gemeenschap, de Djinn is dus blind geworden van zijn lust en denkt alleen maar aan gemeenschap en ziet het lichaam van een mens op wie hij verliefd wordt als zijn eigendom. Dit soort Djinn zijn heel hardnekkig en bezorgen mensen veel problemen en deze variant is erbij zowel mannen als vrouwen, maar men ziet het toch meer bij de vrouwen. Deze Djinn is letterlijk in staat zijn slachtoffers van binnenuit te verkrachten en hen zelfs meerdere malen op een pijnlijke en onaangename manier klaar te laten komen.Deze Djinn geeft zijn slachtoffers ook veel neiging naar zinaa, dromen over gemeenschap en vieze gedachtes dwalen de hele dag door het hoofd. Dit soort Bezetenheid is waarlijk een grote beproeving, maar de slachtoffers hoeven zich geen zorgen te maken, zodra zij de strijd aangaan op de toegestane manier en zich wenden tot de Heer der Werelden zal er genezing en kracht komen.

 

De belangrijkste reden waarom de ‘Aseeq het lichaam van een persoon betreedt is gemeenschap hebben, en daarop zal de behandeling zich dus op moeten concentreren. Het punt is dus dat het onmogelijk gemaakt moet worden voor deze Djinn om te genieten van het lichaam waarin hij of zij zit, het lichaam moet een gevangenis en plaats van marteling voor de Djinn worden, waar de Djinn zo snel mogelijk uit moet en anders sterft!

 

De Djinn ‘Aseeq kan door verschillende redenen het lichaam betreden:

 

 • Al-Mass, oftewel Bezetenheid onafhankelijk van iets of iemand, deze Djinn werkt dus niet voor een sahir en opereert zelfstandig.

 

Ibn ‘Abdelbarr (moge ALLAH hem genadig zijn) zegt het volgende hierover:

 

“De meest voorkomende redenen voor Mass Al-’Isq, en het komt het meest voor bij vrijgezellen, en dit is: Een persoon, man of vrouw, maar bij de vrouw komt het meer voor, gaat zichzelf naakt voor de spiegel bekijken, of maakt zich op en bewondert zichzelf maar dankt ALLAH daar niet voor, als er op dat zelfde moment een Djinn langskomt en hij ziet haar zo en vindt haar mooi dan kan hij bezit van haar nemen”.

We zien dus dat dit een reden kan zijn waarom een djinn het lichaam betreedt met als reden ‘Isq (blinde lust).

 

 • Al-Sihr, oftewel door betovering, het betreft hier dus een Gadim Al-Sihr, een Djinn die dus werkt voor een sahir. Een Djinn ‘Aseeq doormiddel van Sihr kan op 2 manieren:
 • Sihr, er wordt dus een betovering gedaan op een persoon, waardoor er een djinn in het lichaam gaat van deze persoon, en deze Djinn wordt verliefd of heeft een blinde en verslavende verlangen naar gemeenschap, meestal gaat het hier om de volgende betoveringen:
  1. Sihr Tafreeq (betovering van de scheiding)
  2. Sihr Ta’teel Al-Jawaz(betovering dat een persoon niet kan trouwen) – Sihr Al-Mahaba of Tiwala(betovering van de liefde)
  3. Sihr Tahjeez
  4. Rabt(betovering van het knopen)
 • Het Boze Oog, de sahir geeft het bevel aan zijn werker, die bekend staat om zijn sexuele lust, om naar die en die persoon te gaan en hem een boos oog te geven en daardoor zijn lichaam te betreden, hier komt dus geen echte tovenarij te pas, maar deze Djinn zal wel op verzen van Sihr reageren, omdat hij een pact heeft met de sahir, en hij wordt gezien als een gadim Al-Sihr Al-Hasad
 • Het Boze Oog, hier is het verschil met de Gadim Al-Sihr dat het hier een Djinn betreft die onafhankelijk is en dus niet voor een sahir werkt, de Djinn ziet een persoon die hij leuk vindt en verlangt naar deze persoon en laat zijn slechte ziel de overhand krijgen en geeft een boos oog en treed het lichaam binnen van deze persoon, of een mens bewondert een ander mens om zijn schoonheid of heeft afgunst tegen deze persoon en hierdoor raakt hij deze persoon met het Boze Oog of afgunst en gaat een djinn het lichaam in, die kan behoren tot het type ‘Aseeq.

 

Ik zal in het kort laten zien, dat de meeste mensen bezeten raken door een ‘Aseeq, omdat zij de Koraan en de Sunnah de rug hebben toegekeerd.

 

Oorzaken van geraakt worden door een Djinn ‘Aseeq

 

 • Jezelf bewonderen voor de spiegel, zonder ALLAH dankbaar te zijn (De Profeet vrede zij met hem, heeft ons te kennen gegeven altijd ALLAH dankbaar te zijn voor de gunsten die wij hebben gehad)
 • Verwaand, half naakt, hoogmoedig opgemaakt naar buiten gaan of zich onder de mensen begeven en dit is vooral voor de vrouwen bedoeld. Heeft Allah en zijn boodschapper vrede zij met hem de vrouw niet bevolen haar schoonheden te bedekken en niet prijs te geven aan anderen behalve aan haar man? Toch zien wij in deze tijd dat zelfs de Kuffar soms beter gekleed zijn dan sommige zusters, Wallahi, soms lijkt het of ze naakt zijn en alleen een kleur hun lichaam bedekt!
 • Het zich begeven op het verbodene, verboden relaties aangaan, jongens die met meisjes praten en meisjes die met jongens praten, mixen van de geslachten enz, enz. Heeft ALLAH overspel niet haram verklaard en het betiteld als grote zonde, heeft de Profeet vrede zij met hem ons niet gewaarschuwd over de fitna van het mixen tussen de geslachten? En toch zien we jongens en meisjes met elkaar praten, lachen, en verder dan dit, terwijl zij bekend zijn met de geboden van ALLAH en zijn Boodschapper vrede zij met hem.

 

Dit zijn een aantal oorzaken, er zijn er meer, voor degene die geraakt zijn door de ‘Aseeq en zich niet schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande zaken, dan behoren jullie tot de geliefden van ALLAH die gewoon beproefd worden, zodat zij hun imaan kunnen verhogen, degene die zichzelf wel hieraan schuldig maken en of ze nou wel of (nog) niet geraakt zijn door de ‘Aseeq, toon berouw en gedraag je als een mens, niet als een beest!

 

Symptomen van de ‘Aseeq

 1. Veel slecht en gewelddadige dromen.
 2. De persoon voelt alsof er iemand is in zijn bed maar hij ziet niks.
 3. De persoon voelt iets waardoor zijn begeerte groter wordt.

 

 1. De persoon voelt in zijn droom alsof er echte gemeenschap is geweest en wordt heel moe wakker.
 2. De persoon ruikt zomaar parfum.
 3. Gehijg horen in je oor als je op bed ligt terwijl er niemand is.
 4. Vaak het gevoel dat iemand aan je geslachtsdeel zit terwijl er niemand in de buurt is.
 5. Deze persoon heeft geen zin om te trouwen, en heeft veel smoesjes ervoor.
 6. Als het een getrouwd persoon is, dan heeft hij geen zin in geslachtsgemeenschap (dit kan ook bij andere soorten Al-Mass zijn en Sihr) met zijn partner, maar wel om zinaa te plegen of te masturberen.
 7. Als het een getrouwd persoon is, dan voelt het benauwd aan als er met de partner geslachtsgemeenschap is.
 8. Als er geslachtsgemeenschap is tussen de partners dan is dit alleen maar om de ander blij te maken, de persoon met de Djinn ‘Aseeq wil zelf eigenlijk niet.
 9. Als er tussen de partners geslachtsgemeenschap is, en 1 van hen een Djinn ‘Aseeq heeft doet de partner mee met de gemeenschap, na de daad voelt deze persoon zich slecht en heel erg vermoeid en haat de daad en sommigen vinden het zelfs zo erg alsof ze zinnaa hebben gedaan en gaan huilen.
 10. Na het dromen van geslachtsgemeenschap is de persoon heel moe.
 11. Dromen over het hebben van gemeenschap met bekenden zoals eigen vader, kinderen, broers enz.
 12. De persoon die getroffen is door de ‘Aseeq kan soms zomaar een haar vinden in zijn onderbroek die niet van hem is.
 13. De ‘Aseeq komt helaas ook voor bij jonge kinderen, deze worden bijvoorbeeld naakt wakker terwijl ze aangekleed zijn, ook klagen de kindjes altijd van pijn bij het geslachtsdeel zonder medische oorzaak, de kleintjes krijgen ook vaak gedaantes van de ‘Aseeq te zien, neem dus je kinderen serieus als ze met zulke zaken aankomen.

 

Dromen over gemeenschap kunnen we verdelen in 2:

 1. Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, dit is een normale droom en heeft 3 voorwaarden:
  1. Dit gebeurt pas na de pubertijd(Baligh), en dit gebeurt zodat een mens zijn vocht (sperma enz) kwijt kan, dit is door Allah zo gemaakt
  2. De persoon droomt over het hebben van gemeenschap maar er is geen echt contact met de geslachtsdelen, alleen kijken naar elkaar of aanraken en doordat krijgt de persoon een zaadlozing(al-Many) en stopt de droom en dit duurt alles bi elkaar een paar sec.
  3. Er zit geen vermoeidheid bij als de persoon wakker is en dit soort dromen gebeuren incidenteel niet vaak dus 1 keer in de 3 maanden ongeveer.
 2. Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, en dit komt door invloed van de Djinn.
  1. Deze persoon denkt aan geslachtsgemeenschap op elk moment.
  2. In deze droom is er echt geslachtsgemeenschap, dus de geslachtsdelen raken elkaar aan.
  3. Deze droom duurt lang afhankelijk van de kracht van de persoon.
  4. Als deze persoon wakkert wordt na de droom, dan is hij erg moe, net alsof hij in werkelijkheid geslachtsgemeenschap heeft gehad soms zweet deze persoon ook.
  5. Deze droom komt vaak voor, soms 3 keer per week, soms elke dag en soms elke keer als hij slaapt al doet hij dit 3 keer per dag.
  6. Bij deze droom krijgt de persoon vaak te zien dat hij gemeenschap heeft met mensen met wie het nooit zou mogen, zoals zijn moeder, vader, zusjes enz.

 

Het hebben van gemeenschap tussen Djinn en de mens bestaat uit 4 categorieën:

 1. Al-Ihtilaam, Alles gebeurt alleen in een droom, en het is nodig dat deze persoon de ghusl verricht vanwege eventuele zaadlozing.
 2. Al-Istimtaa’, Hierbij geniet de Djinn van de mens zonder dat deze het door heeft, op een manier die alleen ALLAH weet, deze persoon hoeft geen ghusl te doen
 3. Al-Mu’asarat Al-Gafeejat, hierbij heeft de Djinn(van binnen) gemeenschap met de mens, en de mens weet dit maar kan dit niet stoppen.
 4. Al-Taskeel, hierbij neemt de Djinn een gedaante aan van een mens en gaat gemeenschap aan met een mens, dit is een zeer vergevorderd en heel gevaarlijk stadium.

Het doel van de Djinn ‘Aseeq is dus om gemeenschap te hebben met een mens, hier volgen een aantal zaken die de mens kan doen en waarbij met de wil van ALLAH de mens dit kan voorkomen.

 1. De geslachtsdelen insmeren met zwarte of rode musk en als men dit niet heeft met rozenwater of olijfolie.
 2. Het lichaam insmeren met een mixolie van olijfolie en habat sawda waarover roqya verzen zijn gereciteerd en hiermee dagelijks te smeren voor het slapen.
 3. Het beddengoed en slaapkleren insmeren met musk of lekkere geuren.
 4. Niet naakt slapen of doorzichtige kleren aan, goed gekleed slapen.
 5. Het zeggen van Bismillah bij het aandoen van kleren, volgens hadith van de Profeet (vrede zij met hem).
 6. Het in acht houden van de smeekbedes van de ochtend en de avond en vooral de smeekbedes voor het slapengaan.
 7. Wegblijven van zondes en houden aan alle verplichtingen.
 8. Niet alleen slapen, zover dat mogelijk is.
 9. Dua doen bij ALLAH dat Hij je beschermt en de Shayateen van je weghoudt.

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq wordt gedaan doormiddel van de toegestane Roqyah, men gebruikt de verzen van Dham Al-Fahisat  en verder de verzen van de oorzaak van de ‘Aseeq, dus of Sihr of Al-Mass of het Boze Oog en Al-Hasad.

In het begin gebruikt men de intentie om de Djinn uit het lichaam te krijgen, men nodigt de Djinn ook veelvuldig uit naar de islam, ook al praat de Djinn niet, hij hoort je toch, ziet men dat na 3 dagen de Djinn er nog steeds is, dan verandert men zijn intentie in het vragen aan ALLAH om deze Djinn te doden en te verbranden.

 

Hoe een Djinn ‘Aseeq te doden met de wil van ALLAH?

 1. Het reciteren of beluisteren van Surah Al-Baqarah dagelijks, en zelf reciteren is beter.
 2. Ayat Al-Kursi op cd zetten een uur lang en tijdens het slapen naast je bed afspelen.
 3. Neem een emmer water en stop je vingers erin, het moet het liefst een grote emmer water zijn zodat het water een aantal dagen meegaat, en elke keer als je ziet dat het water op is maak je weer nieuwe.

Je doet je vingers erin en je mond dicht bij het water en reciteer de volgende verzen eroverheen. Haal je handen pas eruit als je helemaal klaar bent met reciteren en hou tijdens het reciteren de intentie dat je wil dat ALLAH de Djinn verbrand.

 • 3 x Bismillahi Alladhi La Yadhurru ma’a ismihi shaj-un fil-ardhi wala fis-sama-ie wa huwa assamie’ul aleem
 • 3 x A’oedoe billahi Al-Samee’ul ‘Aleem minna shay taani raziem min hamzihi wa nafgihi wa naftih, wa min hamazati shaytaan, wa a’odoedoe bika rabi an-jahduroen.
 • 3 x A’oedoe billahi Al-‘Adeem wa biwazhihil Karee m wa Sultaanihil Kadeem minna Shaytaani Raziem Al-Mareed Al-La’een Al-‘Aaneed Al-Tareed.
 • 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq
 • 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma.
 • 7 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min ghadabihi wa ‘ikaabihi wa sarri ‘ibadihi.
 • 3 x Tahsinat bi dwil ‘izza wal djabroet wa i’tisa moenna bi rabil malakoet wa tawakalat ‘alal hay al-baaki alladi laa yaamut.
 • 1 x ‘A’oedoe bikalimaatil-laahi-taammaatil-lateelaa yujaawizuhunna barrun wa laa faajimn min sharri maa khalaqa, wa bara’a wa thara’a, wa min sharri maa yanzilu minas-samaa’i, wa min sharri maa ya’ruju feehaa, wa min sharri maa thara’a fil-‘ardhi, wa min sharri ma yakhruju minhaa,wa min sharri fitanil-layli wannahaari, wa min sharri kulli taariqin ‘illaa taariqan yatruqu bikhayrin yaa Rahmaan.
 • Surah Al-Kahf vers 29
 • Surah Al-Maidah vers 33
 • Surah Al-Anfaal vers 50 en 51
 • Surah Al-A’raaf vers 18
 • Surah Hud vers 117 ,118 en 119
 • Surah Al-Sajdat vers 11 t/m 14 en 18 t/m 22
 • Surah Saad vers 76 t/m 85
 1. Drink van dit water elke keer als je dorst hebt en 1 keer per dag was je met dit water en bij voorkeur net voor het slapengaan.
 2. Smeer alle openingen van je lichaam in met musk, bij voorkeur zwarte musk (mond, neus, oren, geslachtsdelen voor en achter, navel, teen en vingernagels, tepels, boven de wenkbrauwen, op de oogleden)
 3. Het beluisteren of reciteren van de volgende Suwar 1x in de ochtend en 1x in de avond met de intentie de Djinn te verbranden. Je hoeft niet alles tegelijk, maar dit is wel het beste, bij tijdgebrek dient men het te verdelen in 3 dagen, en in deze 3 dagen dient men ze dus allemaal beluisterd te hebben, zo gaat men dan weer verder voor de volgende 3 dagen.

– Al-Nur, Al-Saffat, Al-Dukhaan, Yosof, Al-Rahmaan, laatste deel Al-Hashr, Mulk, Djinn, Burooj, Tarik, Al-A’la, Al-Ghasiyat, Al-Zalzalah, Al-Qari’at, Al-Humazah, Al-Kafiroon, Al-Ikhlaas, Al-Falaq, Al-Annas.

 1. Besmeer je beddegoed dagelijks met musk, en als het kan ook je pyama.
 2. Reciteer minimaal 1 keer per dag de volgende verzen of beluister minimaal 2 uur per dag de volgende link nummer 9 daarvan.

 

Khalid Al Habshi

 • Surah Al-Baqarah 30:
 • Surah Al-Baqarah 168-169:
 • Surah Al-Baqarah 205:
 • Surah Al-Baqarah 219-222:
 • Surah Al-Baqarah 268:
 • Surah Al-Baqarah 275:
 • Surah Ali-‘Imraan 14:
 • Surah Ali-‘Imraan 119:
 • Surah Ali-‘Imraan 135:
 • Surah Ali-‘Imraan 197:
 • Surah Al-Nisaa 16:
 • Surah Al-Nisaa 22:
 • Surah Al-Nisaa 25:
 • Surah Al-Nisaa 77:
 • Surah Al-Nisaa 95:
 • Surah Al-Maidah 33:
 • Surah Al-Maidah 41:
 • Surah Al-An’aam 151:
 • Surah Al-A’raaf 27-28:
 • Surah Al-A’raaf 33:
 • Surah Al-A’raaf 46:
 • Surah Al-A’raaf 102:
 • Surah Yunus 70:
 • Surah Hud 43:
 • Surah Hud 64:
 • Surah Hud 78:
 • Surah Yusuf 23-34:
 • Surah Yusus 50-53:
 • Surah Al-Nahl 90:

Let op, op het moment dat duidelijk is geworden dat de Djinn wellicht eruit is gegaan of gedood is, moet per direct begonnen worden aan het sluiten van het lichaam, zodat herintreding door dezelfde Djinn (die eruit is gegaan) of soortgenoten (van de Djinn die dood is gegaan) weer gebeurt. Dit traject is geschikt voor iedereen, wanneer duidelijk of een Djinn uit het lichaam is gegaan of dood is gegaan, dus ook mensen met Sihr, Boze Oog en andere soorten Bezetenheid, het plan om het lichaam te dingen kan men vinden in Appendix 8.

Djinn Tajier (Vliegende DJinn) feit of fictie!

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met hem) zei:

“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugel s heeft, en zij vliegen door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)

We zien uit bovenstaande hadeeth dat er Djinn bestaan die kunnen vliegen, en het is dit soort type Djinn die Tajier wordt genoemd en de Bezetenheid wordt ook wel Al-Mass Al- ‘Areed genoemd. De Tajier is een Djinn die meestal doormiddel van Al-Mass het lichaam betreedt om verschillende redenen. Het probleem bij dit soort Djinn is dat zodra men van plan is Roqyah te gaan doen of een daad van aanbidding vliegt de Tajier het lichaam uit. Maar de Tajier komt later weer terug, hetzij na een dag, maand, jaar en soms komt het voor dat hij nooit meer terugkomt.

De persoon zal zich dus tijdens de Roqyah heel goed voelen en denken dat er niks meer is, maar na de Roqyah zal de Tajier weer proberen het lichaam in te gaan en als het niet lukt dan zal de Tajier deze persoon vanuit de buitenkant lastigvallen.De meeste Tajier Djinn zitten ook niet in het lichaam, maar aan de buitenkant.

Symptomen van Tajier

Een persoon die een Tajier in zich heeft ervaart vaak de volgende symptomen:

 

 • Herhaalde dromen dat je kan vliegen of wezens of dieren ziet die vliegen, de persoon droomt vaak dat hij over begraafplaatsen vliegt of ziet veel vliegtuigen in zijn droom (wel heeft een persoon duidelijke symptomen van bezetenheid en de persoon is meestal bang voor deze dromen).
 • Abnormale hoogtevrees en angst om vliegtuigen in te stappen.
 • Stoom/harde zucht uit de mond of stroom uit armen en voeten, dit is wanneer de Tajier het lichaam in en uit gaat.
 • Iemand is plotseling weg met zijn gedachten zonder reden.

 

De Behandeling:

 • Zweetbandjes dopen in Roqyahwater en om de polsen en enkels doen, en de bandjes nathouden en beginnen aan Roqyah, als de Tajier in het lichaam zit wordt het moeilijk gemaakt voor hem om eruit te gaan en zal de Roqyah effect hebben en als hij eruit is zal het moeilijk voor hem worden het lichaam te betreden.
 • Veel naar Surah Yasin luisteren.
 • Hijaamah, de Tajier laat elke keer als hij eruit gaat zijn athar achter, iets van zichzelf zoals een geur, als deze athar verwijderd wordt zal de Tajier het lichaam niet meer kunnen betreden met de wil van ALLAH. De athar zit meestal in de armen of benen, het is een plek in het lichaam dat altijd pijn doet.