Boze Oog En Jaloezie ( 3ayn wa Al 7asad )

Alles Over Het Boze Oog En Jaloezie

Veel moslims geloven niet in het Boze Oog en zien dit gewoon als een soort bijgeloof en zij die het wel geloven weten er weinig van af of hebben verkeerde info over het Boze Oog, we zullen insha ALLAH de bewijzen bekijken die zowel in de Koraan als de Soennah zijn.

 

Bewijzen voor het boze oog

Contents

Bewijzen uit de koran

In Surah Yusuf vers 67 staat:

“En hij zeide: “O mijn zonen, gaat niet door één poort binnen maar gaat door verschillende poorten binnen; en ik kan u in niets tegen Allah helpen. De beslissing berust alleen bij Allah. In Hem stel ik mijn vertrouwen en laat allen die willen vertrouwen, alleen in Hem hun vertrouwen stellen.”

 

De tafseer van deze vers o.a in tafseer Ibn Kathir, staat dat de reden waarom de Profeet Yaqub(vrede zij met hem) dit tegen zijn zonen zei, omdat zijn zonen allen mooi waren en hij vreesde dat als ze tegelijk binnen kwamen de mensen hen zouden raken met het Boze Oog, en in Egypte in die tijd waren er 4 poorten.

Imam Al-Qurtubi noemt 7 punten met betrekking tot deze vers die allen met het Boze Oog te maken hebben, deze punten zijn te vinden in Jaami’ Al-Ahkaam Al-Quraan, bij de uitleg van bovenstaande vers.

Allah zegt in Surah Al -Qalam vers 51-52:

“En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen wi llen u met hun blikken gaarne ten val brengen; en zij zeggen: “Hij is zeker krankzinnig.”

“ Neen, het (Boek) is niets dan een vermaning voor  de werelden. ”

 

Al-Haafiz ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) heeft in zijn tafseer opgenomen dat onder andere Mujahid(moge ALLAh hem genadig zij) zei over de woorden, .. met hun blikken gaarne ten val brengen… , zij zullen je het Boze Oog geven.

 

Allah de Verhevene zegt in Surah Al-Baqarah vers 109:

“Velen van de mensen van het Boek , wensen, nadat gij gelovig geworden zijt , u uit afgunst weder tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid hun is duidelijk geworden. Maar vergeeft en weest toegefelijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen.”

 

Ibn Katheer zegt in zijn tafseer dat ALLAH de Verhevene de gelovigen waarschuwt tegen de ongelovigen van de lieden van het boek die hen met afgunst(hasad) willen raken.

En Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in het boek Iqtidaa Al-Sirat Al-Mustaqeem, dat de  joden de mumineen(oprechte gelovigen) willen raken met afgunst(hasad) vanwege hun leiding, nuttige kennis en goede daden die ze van ALLAH hebben gekregen.

Allah Zegt in Surah Al-Nisaa vers 54:

“Of benijden zij de mensen om hetgeen Allah hun van uit Zijn overvloed heeft gegeven? Waarlijk, Wij gaven aan de kinderen van Abraham het Boek en de Wijsheid en Wij gaven hun ook een groot koninkrijk.”

Ibn Katheer(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in zijn tafseer over deze vers dat het gaat om de joden die de Profeet(vrede zij met hem) afgunstig(hasad) zijn vanwege het feit dat het iemand van de arabieren is die de Profeetschap heeft gekregen en niet iemand van Bani Israeel(kinderen van Israel).

 

Allah de Verhevene zegt in Surah Al-Kahf vers 39:

“Waarom zeidet gij niet, toen gij de tuin binnentraadt: ‘Het is zoals het Allah behaagt, er is geen God dan Allah?’ indien gij mij als uw mindere in rijkdom en nakomelingen ziet,”

 

Ibn Katheer(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in zijn tafseer:

En toen je het mooi vond toen je het binnentrad en je er naar keek, prees je daarvoor ALLAH die jou begunstigde en je rijkdom gaf en kinderen die hij aan anderen niet gaf en heb je gezegd Het is Zoals ALLAH het behaagt(Ma shaa ALLAH).

Hier geeft Ibn Katheer dus commentaar op bovenstaande vers dat een persoon ALLAH moet prijzen zodat hij het niet raakt met het Boze Oog of afgunst.

En de mufasseer Al-Uloosi(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in het boek Ruh Al-Ma’aani dat het hier gaat om het afwenden van een Boos Oog of Hasad en geeft er een hadith bij.

De bewijzen uit de Koran zijn overvloedig, maar dit moet voldoende zijn met de wil van ALLAH.

Bewijzen uit de Sunnah

Het is overgeleverd door Abu Umaamah Sahl ibn Haneef die zei:

“Dat ‘Aamir ibn Rabi’ah aan het kijken was naar Abu Sahl ibn Haneef die zich aan het wassen (ghusl) was, en zei: “

Ik heb nog nooit zoiets gezien(zo mooi) zo’n witte huid.”(in een andere overlevering zelfs niet de huid van een maagd) Waarna Sahl ziek op de grond viel. Ze gingen met hem naar naar de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) en zeiden hij kan niet zijn hoofd optillen. De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: “Verdenken jullie iemand met betrekking tot hem”? Ze zeiden ‘Aamir ibn Rabi’ah. De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Waarom wenst iemand zijn eigen broer te doden? Als iemand van jullie iets ziet bij zijn broeder wat hij mooi vindt, vraagt ALLAH dan om het te zegenen”. Vervolgens riep de Profeet(vrede zij met hem) om water en beveelde ‘Aamir om ermee te wassen(wudu).

Dus ‘Aamir waste er zijn gezicht mee en zijn handen totaan de elleboog, zijn knieen en de binnenkant van zijn izaar(onderkleding) en hij(de Profeet) beveelde  om het over Sahl te gooien.

(Imam Ahmad in zijn Musnad en Nasaa-ie in zijn Sunan Al-Kubra)

 

In een andere versie, staat er dat Sahl hierna direct beter werd.

We kunnen een aantal zaken leren van deze hadith.

 

 • Het Boze Oog is echt, en kan meteen effect hebben op een persoon, het kan een persoon ziek maken, doden, of Al-Mass(bezetenheid) veroorzaken, dit zullen we later bespreken.
 • Zelfs een goed mens kan een Boos Oog geven, ‘Aamir was een metgezel, en behoort dus tot de categorie beste mensen die er bestaan, toch heeft hij zijn broeder een Boos Oog gegeven, straks zullen we het verschil met Hasad bespreken.
 • Men is verplicht om ALLAH te danken en zegeningen te vragen over wat hij mooi vindt.
 • Genezing van het Boze Oog doet men door de gever ervan zich te laten wassen en het water over het slachtoffer te gooien.
 • De gever is verplicht te wassen indien dit hem gevraagd wordt.

Op gezag van Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de

Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Het Boze Oog is werkelijkheid(haqq)!

(Bukhari in Kitab Al-Tibb en Imam Ahmad in zijn Musnad)

 

Op gezag van ‘Aisha(moge ALLAH tevreden met haar zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

” Zoek je toevlucht bij ALLAH tegen het Boze Oog, want het Boze Oog is werkelijkheid!

(Ibn Maajah in Kitaab Al-Tibb en Haakim in Al-Mustadrak)

 

Op gezag van Jabir(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“De meeste van mijn Ummah zullen sterven na het lot en de voorbeschikking door het Boze Oog.

(Al-Bukhari in Tareeg Al-Kabeer en is hasan)

 

Imam Nawawi zegt over bovenstaande hadith in zijn Sharh Saheeh Muslim:

In de hadith met betrekking tot de voorbeschikking, dit is werkelijkheid, volgens de teksten en de consensus van de geleerden van Ahlu Sunnah wal Djama’a, en de betekenis hiervan is dat alle zaken met de wil van ALLAH gebeuren, en niets gebeurt behalve hoe ALLAH het wilde dat het gebeurde, en Zijn Kennis hierover was voordat het gebeurd, en er gebeurd geen schade door het Boze Oog of andere zaken van het goede of het slechte zonder de Wil van ALLAH de Verhevene.

En de bewijzen in de Sunnah zijn ook tientallen, maar dit moet voldoende zijn met de wil van ALLAH.

 

Verschil tussen het Boze Oog en Al-Hasad

Vele mensen denken dat er alleen het Boze Oog bestaat, maar ze hebben het mis, er is ook Al-Hasad oftewel afgunst, we zullen de verschillen en overeenkomsten bespreken om zodoende een beter beeld te krijgen van beide.

Shaych Mohammed Al-Ameen Al-Mokhtari Al-Shanqeeti zegt in Adwa Al-Bajaan het volgende over het Boze Oog en Al-Hasad:

“ En zij delen overeenkomsten ‘Ain en Al-Hasad in de sporen die ze nalaten(die ziektes), maar zij verschillen in werking en essentie.

Want de Hasid geeft afgunst terwijl hij degene niet eens ziet en kan afgunst geven over zaken die niet eens gebeurd zijn.(iemand is bijv. afgunstig dat iemand zijn diploma haalt, terwijl deze persoon nog in beginfase is van de opleiding).

En het doel is het hart pijnigen(van het slachtoffer) vanwege de vele gunsten die bij de afgunstige zijn en de intentie is om het weg te nemen bij hem of wensen dat ze niet bij de afgunstige terechtkomen(de gunsten). En de gever van het Boze Oog kan alleen een Boos Oog geven op wat hij ziet en wat er op dat moment gaande is en zijn doel is de behoefte van zijn ogen te vervullen en hij geeft een Boos Oog op datgene waar hij bang is om het te raken met iets slechts zoals zijn kinderen en rijkdom.”

We zien hier dus de uitleg van deze Shaych dat het verschil tussen Boze Oog en Al-Hasad uitlegt, het komt er dus op neer dat iedereen een Boos Oog kan geven, en dus kan het ook afkomen van goede mensen, zoals we hebben gezien in de hadith van Sahl ibn Haneef.

Maar AL-Hasad daarentegen kan alleen afkomen van een slechte ziel, een slecht persoon die zijn medemens afgunstig is en kwaad aan wil doen, deze persoon wenst de gunsten van een ander weg, niet om ze zelf te krijgen, nee, zolang de ander ze maar niet heeft, moge ALLAH ons behoeden voor het treffen van zulke mensen of Djinn.

En zo zijn er nog meer verschillen zoals Ibn Qayyim(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in Al-Fawaaid(2/233)

Hierin geeft de Imam aan dat Al-Hasad meer algemeen is en ook Al-‘Ain omvat en dit ook de reden is dat ALLAH in Surah Al-Falaq alleen Al-Hasad heeft opgenomen en niet Al-‘Ain, omdat iemand die toevlucht zoekt tegen Al-Hasad bij ALLAH dit ook automatisch doet voor het Boze Oog, maar iemand die zijn toevlucht zoekt tegen het Boze Oog hiermee niet Al-Hasad meeneemt, en dit is wederom 1 van de grote wijsheden en wonderen die ALLAH ons prijs geeft.

En een ander verschil tussen de 2 is dat Al-Hasad niet gegeven kan worden aan zijn eigen gezin, vermogen, woning enz.

Maar dit is bij het Boze Oog juist wel het geval, omdat de essentie van Al-Hasad het wegnemen van de gunst bij de begunstigde en wie zou zichzelf nou zijn eigen gunsten ontnemen, maar bij het Boze Oog is het anders, omdat hiermee een persoon zijn eigen gunsten zoals zijn kinderen, vermogen of huis bewondert en mooi vindt, maar er vervolgens geen zegeningen bij ALLAH voor vraagt, en dus is de kans groot dat hij ze zelf raakt met het Boze Oog.

Ook is het getroffen worden met Al-Hasad vele malen ergen dan het Boze Oog en de behandeling ervan is moeilijker, maar zoals bepaalde Selef hebben gezegd Al-Hasad is een ziekte die erger is voor de Hasid(gever van de hasid) dan voor de Mahsud(slachtoffer van de Hasid).

Omdat het hart van de Hasid geen rust zal kennen en zijn slechte ziel is altijd in gevecht met zichzelf.

Soorten Boze Oog

 

Boze oog die bekende lichamelijk ziektes veroorzaakt:

En deze soort van het Boze Oog veroorzaakt ziektes die bekend zijn bij artsen, zoals kanker tuberculose en andere ziektes, en de oorzaak van deze ziektes is in sommige gevallen dus het Boze Oog en Al-Hasad, en deze vorm is weer in de volgende groepen te verdelen.

Boze oog dat veel pijn veroorzaakt:

 • Boze oog dat pijn veroorzaakt in het hele lichaam en dit gaat gepaard met veel pijn, stress, slapheid en het niet in staat zijn om te werken.
 • Boze Oog dat pijn veroorzaakt in een deel of bepaalde delen van het lichaam, en die zelfs bij medisch onderzoek redenen vinden voor deze pijn in het lichaam.
 • Boze Oog dat pijn veroorzaakt in het lichaam dat mobiel is en dus soms pijn in het hoofd veroorzaakt en dan weer in het been enz.

 

Boze Oog dat kramp en schokken veroorzaakt in het lichaam en afhankelijk is van de staat van een persoon zoals boosheid en vreugde, en deze zijn in 2 groepen te verdelen:

 • Boze Oog dat kramp en schokken veroorzaakt in het lichaam maar voor een korte duur, en soms gebeurt dit vooral bij woede of vreugde, en sterkte hiervan is afhankelijk van degene die de boze oog heeft gegeven.
 • Boze Oog dat kramp of schokken veroorzaak in het lichaam voor een zeer lange periode en dit kan ook door effecten van buitenaf komen.

Boze Oog dat de zintuigen aantast, en deze is in 2 groepen te delen:

 • Boze Oog dat de zintuigen blijvend aantast, en hierdoor kan een persoon wellicht niet horen, zien, ruiken of praten en de persoon zal voor altijd zo blijven totdat het Boze Oog door ALLAH wordt vernietigd en door HEM wordt genezen.
 • Boze Oog dat de zintuigen tijdelijk aantast en men dus tijdelijk niet kan horen, zien, ruiken of praten en dan opeens wel, en dan kan het weer na een tijdje terugkomen en na een tijdje weer weggaan, enz.

 

Boze Oog dat verlamming veroorzaakt en dit is te verdelen in de volgende groepen:

 • Boze Oog dat volledige verlamming veroorzaakt en deze persoon is niet in staat om ooit nog te bewegen of te lopen totdat met de Wil van ALLAH het boze oog wordt weggehaald.
 • Boze Oog dat gedeeltelijke of plaatselijke verlamming brengt, zo kan dus een hand, of been verlamd zijn, en dit blijft zo totdat ALLAH het Boze Oog weghaald
 • Boze Oog dat mobiele verlamming veroorzaakt, dus een hand kan verlamd zijn en dan gaat het over naar een been enz, en ook dit blijft zo totdat ALLAH het Boze Oog weghaald.

 

 

Boze Oog dat lusteloosheid of luiheid veroorzaakt en deze is in 2 groepen te delen:

 

 • Boze Oog dat lusteloosheid of luiheid veroorzaakt en dat altijd voortduurd, deze persoon voelt zich altijd moe en is niet in staat om te werken of wat dan ook voor activiteit te doen.
 • Boze Oog dat lusteloosheid of luiheid veroorzaakt maar niet voortdurend is, dus een persoon kan zich soms heel moe voelen en niet in staat zijn om enige activiteit te doen en de volgende keer voelt hij zich sterk en fit alsof er niks aan de hand is.

 

Boze Oog dat bloedingen veroorzaakt en onregelmatige menstruatie, en dit komt alleen bij vrouwen voor.

 

Boze Oog dat ziektes veroorzaakt die onbekend zijn en waarvoor geen medische oorzaak voor te vinden is, en deze zijn in 2 groepen te delen:

 • Boze Oog dat ziektes veroorzaakt die onbekend zijn en die het hele lichaam raken en de pijn hiervan altijd aanwezig is, en de doktoren kunnen zelfs na medisch onderzoek hiervoor geen reden vinden.
 • Boze Oog dat ziektes veroorzaakt die onbekend zijn en die een deel van het lichaam raken en de pijn hiervan altijd aanwezig is, en de doktoren kunnen zelfs na medisch onderzoek hiervoor geen reden vinden.

 

Boze Oog van de mens en van de Djinn!

 

Ibnul Qayyim Al-Jawzi(moge ALLAH genadig zijn met hem) zei:

“En het Boze Oog bestaat uit 2 soorten ogen (‘ajnaa n): Boze Oog van de mens en het Boze Oog van de Djinn en het is overgeleverd door Oemm Salamah (moge ALLAH tevreden met haar zijn), dat de Profeet(vrede zij met hem) in haar huis was en een vlek zag op het gezicht van haar buurvrouw en zei:

“Doe Roqyah bij haar want ze is geraakt met het Boze Oog”.

(Bukhari Kitaab Al-Tibb nr 5739 en Muslim Kitaab Al-Salaam nr 2197)

 

Ibnul Qayyim vervolgt en zegt:

 

“Huseyn ibn Mas’ud Al-Fara zegt; en het woord saf’a t of nadrat(blik met het oog), dit is van de Djinn, en hij zegt dus dit is een Boze Oog afkomstig van de Djinn.(Al-Tibb Al-Nabawi blz 164)

En Shaych Mohammed ibn Abdulwahhab(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei:

“ En Zijn uitspraak, “Wa Minn Sarri Hasideen iwa Ha sad”(Surah Al-Falaq) houdt in de Hasad van de Djinn en de mens, want de Shaytaan en zijn volgelingen hebben afgunst(Jahsadoen) tegen de gelovigen over wat ALLAH hen voor gunsten heeft gegeven.”(Tafseer Sura h Al-Falaq blz 30)

Toen Shaych ibn Djibrien werd gevraagd of een Djinn een Boze Oog aan een mens kan geven, zei hij kort samengevat:

“We kunnen zeggen dat we hier niet van gevrijwaard zijn, en het is duidelijk dat de Djinn bestaan uit lucht en zij kunnen vliegen in de lucht en grote afstanden afleggen en dus is het niet vreemd dat zij ook een mens kunnen raken met hun ogen.

En het bewijs voor dat Djinn een mens een Boze Oog kan geven is wat overgeleverd is door Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

“De Profeet(vrede zij met hem) zocht altijd zijn toevlucht bij ALLAH tegen het Boze Oog van de Djinn en daarna het Boze Oog van de mens, toen de Mu’awidatay (Surah Al-Falaq en Al-Nas) werden geopenbaard gebruikte hij deze en liet wat hij daarvoor gebruikte gaan”

.(Sunan Tirmidhi Kitaab Al-Tibb nr 2150)

 

En in een andere overlevering:

… zocht hij toevluch t bij ALLAH tegen de Djinn en het Boze Oog van de mens.

(Al-Nasaa-ie Kitaab Al-Isti’aadah nr 37)

 

De eigenschappen van de ‘Aaien (Gever van de boze oog) en de Hasid

Hieronder volgen een aantal kenmerken van de ‘Aaien en de Hasid(mensen die Boze Oog en Al-Hasad geven).

 • Je zal zien dat deze persoon doorgaans nooit ALLAH prijst voor wat hij krijgt en ook niet als hij iets moois zit, of het nou een mens, materie of dier is en ook al bezit hij alles wat zijn hartje begeert, de persoon vraagt nooit zegeningen ervoor, en is niet tevreden.
 • De persoon is vaak geërgerd over de Qadr van ALLA H en wanneer de gunsten van ALLAH hem niet bereiken.
 • Gedenkt ALLAH weinig, maar praat veel over inkomsten en rijkdom en is veel bezig met de wereld en om deze zaken binnen te halen.
 • Kijkt vaak met wijd gespreide ogen naar zaken die hij mooi vindt en hij kijkt verrast en vol verbazing met afkeer in zijn blik.
 • Altijd ontevreden met een donker gezicht en zijn hart is onrustig, gevuld met een ziekte van haat en jaloezie.
 • Hij volgt en onderzoekt altijd de fouten van mensen die hij afgunstig is.
 • Hij zal de goede eigenschappen van degene die hij begunstigd altijd kleineren en belachelijk maken of ze verbergen voor anderen.
 • Hij zal altijd in bijzijn van degene die hij afgunstig is hem beledigen en grappen over hem maken, omdat hij diep in zijn hart deze persoon haat vanwege zijn gunsten.

 

Hoe werkt het Boze Oog en Hasad?

Hoe het Boze Oog en Al-Hasad precies werken is geen bewijs voor, het betreft een zaak van het ongeziene, er zijn bepaalde geleerden die hun ijtihad en verhalen van mensen in de praktijk hebben gebruikt om er een uitleg van te geven.

Al-Haafid ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt:

Als er verschillende mensen bijelkaar zijn, dan kan het zijn dat door 1 van hen gif van het oog van de ‘Aaien(gever van het boze oog) door de lucht naar het lichaam van de ma’joon(slachtoffer van het boze oog) gaat, en het is overgeleverd van een aantal gevers van het Boos Oog dat zij zeiden:

“Als ik iets zag wat ik mooi vond, kwam er hitte ui t mijn oog”(Fath Al-Baari 200/10)

Dit is ook de uitleg die Ibn Al-Qayyim eraan gaf in het werk Al-Badaaie’ Al-Tafseer 5/414-415.

Omdat dit een zaak betreft waarover geen duidelijk teksten in de Koran noch de Sunnah zijn, dient een persoon hier niet teveel op in te gaan, ik heb de teksten van deze geleerden aangehaald om een bepaald beeld te krijgen over het Boze Oog, het beeld van het gif komt overeen met de praktijk, omdat vaak wanneer een persoon geneest van het Boze Oog er vieze pus uit zijn lichaam kan komen, dat was het gif wat dus in het lichaam is gegaan door het Boze Oog, dit gif kan uiteindelijk 3 zaken veroorzaken;

 

 • De dood
 • Een ziekte of aandoening zoals verlamming, blindheid, niet meer kunnen praten enz.
 • Bezetenheid, de Djinn kan dan weer dezelfde symptomen veroorzaken wat Sihr en Al-Mass kunnen veroorzaken, zoals krankzinnigheid, de dood, ziektes enz.

 

Wat te doen om het Boze Oog af te weren als men vreest dat men wordt geraakt?

De geleerden van Ahlu Sunnah hebben gesproken over wat een persoon dient te doen indien hij vreest dat hijzelf of zijn eigendommen of kinderen enz, geraakt worden met het Boze Oog, ik zal hieronder een aantal uitspraken neerzetten.

Shaych ‘Atiya Mohammed Salim(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt:

“En men dient te zeggen wanneer een persoon vrees h eeft dat hijzelf of zijn eigendommen geraakt worden met het Boze Oog van mensen, door te zeggen “Maa Shaa ALLAH, Tabarak ALLAH” zijn stem verheffend zodat de persoon waarvoor hij vrees had(dat hij hem zou raken met het Boze Oog) hem hoort, of hij verricht de Takbeer over zichzelf en zijn eigendommen door te zeggen, Allahu Akbar en dit 3 maal.”(Al-‘Ain wa Roqyah wal Istisfaa minnal Quran wa Sunnah blz 45)

En Ibn Taymmiyyah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

“En Al-Takbeer(het zeggen van ALLAHU Akbar) is in d e Shari’a ook een manier voor verdediging tegen de Shayateen van onder de mens en de Djinn en het Vuur wat voor ons een vijand is… “(Maj moo’ Fatawa 24/229)

En Shaych Mohammed Al-Ameen Al-Mokhtari Al-Shanqeeti(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt:

“ En van de beste beschermingen bij de vrees voor h et Boze Oog, is het doen van Takbeer 3x bij het vrezen van het Boze Oog(om ermee geraakt te worden), want voorwaar ALLAH zal hiermee het Boze Oog afwenden, en alle Lof Zij ALLAH.”(Adwaa Al-Bayaan 9/ 650-651)

 

Symptomen van Al-‘ain(Boze Oog) en Al-Hasad(Afgunst)

Indien men minimaal 3 van deze symptomen vertoont is het advies om Roqyah te gaan doen, dit betekent niet dat iedereen die 3 of meer van deze symptomen heeft automatisch geraakt is of dat iemand die ze niet vertoont niet geraakt is, maar indien men dit zeker wil weten dient er Roqyah gedaan te worden.

Wist jij dat je bij soennah-Dokter terecht kunt voor al je Nederlandse islamitische boeken? Wij verkopen betrouwbare islamitische boeken voor jong en oud.

Bekijk HIER  al onze boeken!

 • Men is vaak versuft en heeft zin om te slapen
 • Men houdt ervan om zich heel veel te rekken als men wakker wordt van het slapen.
 • Verlamdheid ergens op het lichaam.
 • Men zweet vaak op het voorhoofd en op de rug.
 • Misselijk worden zonder reden en overgeven.
 • Buikkrampen en diaree.
 • Vaak spugen.
 • Tijdens de Roqyah moet men veel boeren en krijgt men oprispingen uit de maag.
 • Soms krijgt men gewoon zin om te huilen.
 • Delen van het lichaam worden koud.
 • Tintelingen in delen van het lichaam
 • Veel jeuk op het lichaam.
 • Snel kloppend hart.
 • Hoge temperatuur in het lichaam en soms gaat dit gepaard met haaruitval.
 • Het veel knipperen met de ogen en veel aan je ogen wrijven.
 • Het dromen of zich verbeelden dat een oog of ogen je aanstaren.
 • Als men geraakt is met het Boze Oog en bezeten word daardoor, dan moet men tijdens het reciteren van Roqyah veel gapen, ook zijn er veel symptomen van Al-Mass die gelden voor het Boze Oog.
 • Veel gapen tijdens de Roqyah ook gepaard met betraande ogen, wanneer er geen Roqyah is, is dit niet het geval.
 • Gelig gezicht of een zwarte vlek op het gezicht of ergens op het lichaam
 • Veel zweten en plassen.
 • Geen zin om te eten.
 • Krijgt het heel warm ook al is het koud en ook andersom.
 • Pijn in de onderrug en zware geblokkeerde schouders.
 • Druk op de borst die gepaard gaat met overdreven gehuil zonder reden.
 • Depressief, weinig praten en lachen en men denkt slecht over het leven en wenst de dood.
 • Sterke emoties, abnormale woede en veel psychische klachten zoals desillusie en veel angst.
 • Moeilijk om lang te staan of lange afstanden te lopen of om zwaar werk te doen.
 • Vergeetachtigheid en slaap bij het lezen van de Koraan of het bezig zijn met studeren
 • Moeilijk kunnen slapen.
 • Bepaalde huidziektes en vlekken op de huid zonder medische oorzaak, zoals eczeem en dergelijke.

 Manieren om te ontdekken wat je hebt

Zoals we net al hebben gezien bij de symptomen is het zeer moeilijk om te weten of iemand nou Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog heeft, dit omdat de symptomen veel op elkaar lijken en dezelfde symptomen ook bij de andere varianten voorkomen, bijvoorbeeld iemand die door Sihr bezeten raakt, kan dezelfde symptomen hebben als Al- Mass. Toch hebben de geleerden en specialisten door de jaren heen na veel oefening in de praktijk, bepaalde manieren gevonden om te ontdekken wat iemand heeft, het is niet in alle gevallen raak, maar heel vaak klopt het wel. Ik zal Insha ALLAH een aantal van deze manieren hier onder zetten zodat men toch de gepaste Roqyah voor zichzelf kan doen wat met de klachten te maken heeft.

1e manieren voor bevestigen van het boze oog

Reciteer Surah Al-Falaq in de handpalmen en veeg over het gezicht, herhaal dit 20 keer, wanneer men heel erg moet gapen, met wijde mond en men kan dit niet tegenhouden dan is deze persoon waarschijnlijk getroffen door het Boze Oog, vooral als hij hierbij ook tranende ogen krijgt.

2e manieren voor bevestigen van het boze oog

Reciteer in je hand de volgende 2 smeekbedes en blaas in je handen en veeg over je gezicht. Herhaal dit vaak, als je daarna heel veel moet gapen en meestal ook gevolgd door tranen, dan weet je het is het Boze Oog.

Smeekbede 1:

A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq (Ik zoek mijn toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij geschapen heeft)

Smeekbede 2:

A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke jaloers en boze oog)

Bovenstaande testjes werken vaak bij mensen, maar soms ook weer niet, dit betekent echter niet dat als ze niet werken dat men 100% niks heeft, de beste manier om daar achter te komen is dus toch uitgebreid Roqyah doen.