Roqyah

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk.

Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden.

In dit artikel willen we een aantal behandelingen bespreken die men toepast in de Roqya en het principe uitleggen van “ Tajareeb Al_Roqaa”  oftewel het experimenteren of uitproberen van methodes en behandelingen in de Roqya.

Voor we hier dieper ingaan zullen we allereerst wat zaken uitleggen.

Allereerst de voorwaarden die de geleerden uit de Koran en de Soennah hebben onttrokken waaraan de Roqya dient te voldoen om toegestaan te zijn:

Deze voorwaarden zijn Tawqeefiyah en dat houdt in dat ze vast staan en niet kunnen veranderen, en indien 1 van deze voorwaarden niet wordt vervuld de Roqya haram wordt.

Shaych Sulayman ibn Abdullah ibn AbdulWahhab zei:

Al-Imaam Al-Suyooti(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei:

De geleerden hebben overeenstemming(Idjmaa’) bereikt dat het verrichten van Al-Roqya toegestaan is wanneer aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan;

1: De Roqya dient verricht te worden met de Woorden van ALLAH(De Koran, hieronder valt ook de smeekbeden van de Soennah) of door(het aanroepen) van Zijn Schone Namen en/of Eigenschappen

2:De Roqya dient uitgesproken te worden in de Arabische Taal of de taal waarvan de betekenis gekend is.

3:Men dient te geloven dat de Roqya niet uit zichzelf baat maar enkel door ALLAH alleen nuttig is.

(Tayseer Al-‘Azeez Al-Hameed Sharh Kitaab Al-Tawheed blz 167)

 

Ibn Hajr zegt in zijn boek Fath Al-Baari 10/206:

De geleerden zijn in overeenstemming dat Roqya toegestaan is wanneer aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan.

 

De voorwaarden zijn dus duidelijk, het zijn er 3 en deze staan vast en dienen alle 3 aanwezig te zijn om de Roqya toegestaan en nuttig te maken met de wil van ALLAH.

Toch is de Roqya breed in manier van behandeling en zal geen 1 raaqi dezelfde methodes hanteren , we zullen dit uitleggen met overleveringen en uitspraken van geleerden hierover en een aantal voorbeelden.

 

Op gezag van ‘Awf ibn Maalik Al-Ashdjaa’i  die zei:

“We waren gewend om Roqya te doen in het tijdperk van Djaahiliyyah(voor de Islam), we vroegen:

O Boodschapper van ALLAH wat vind u daarvan?

De Boodschapper van ALLAH (vrede zij met hem) zei: Laat me jullie manier van Roqaa zien.

(Waarop de Sahabi liet zien hoe de Roqya werd gedaan en de Profeet vrede zij met hem zei: )

“Er is niks mis met Roqya waarin zich geen Shirk bevindt”!

(Saheeh Muslim Kitaab Al-Salaam 64 nr 2200)

 

Al-Manaawi zegt in zijn uitleg van deze hadith:

“Laat me jullie manier van Roqaa zien” , meervoud van Roqya met een dhamma en dit is het toevlucht zoeken(bij ALLAH) en de bedoeling hiervan is de manier van Roqya die zei deden in Djaahiliyyah(tijdperk voor de Islam kwam), hij wilde de manier zien hoe zij het deden en zei “Laat me jullie manier zien” want ik(de Profeet vrede zij met hem) ben de geleerde der geleerden en de wijze der wijzen en dus laat mij het zien.

“Er is niks mis met Roqya” oftewel het is toegestaan

“Waarin in zich geen Shirk bevindt ”  oftewel de Roqyah die jullie deden in Djaahiliyyah is toegestaan en is vrij van het geloven in Kufr of iets van de uitspraken van de mensen van Shirk en die tegenstrijdig is aan de Islam want dat is haram…

(Faidh Al-Qadeer 1/558)

 

Wanneer we deze hadith nader bekijken en de uitleg van de geleerden hierover dan valt ons iets op, namelijk de Roqya die hier wordt besproken is een Roqya die de sahaba deden nog voor de komst van de Islam, oftewel een Roqya die werd verricht toen de Koran nog niet geopenbaard was en de Sahaba nog geen moslims waren.

Deze hadith wordt dan ook door de geleerden als 1 van de belangrijkste ahadeeth gezien in de context van Roqya, en vele regelgevingen van Roqya zijn ontrokken dankzij deze hadith.

Men kan zich dan afvragen, hoe is het mogelijk dat de Profeet vrede zij met hem deze manier van Roqya heeft goedgekeurd terwijl deze niet is gedaan doormiddel van De Koraan en in een tijdperk gedaan is dat de sahaba zelf nog ongelovig waren, hoe was deze Roqya dan, en hoe zit het met de 3 voorwaarden?

Het antwoord hierop is dat de Sahabi die de roqya deed in Djaahiliyyah toch voldeed aan de 3 voorwaarden, maar later toen hij moslim was wilde hij het zeker weten of de manier die zij gebruikten toegestaan was en liet dit zien aan de Profeet vrede zij met hem , en zijn antwoord was dat de roqyah toegestaan en correct was en er  was geen Shirk, Kufr of Haram in de Roqya.

De Sahabi hoewel in die tijd hij geen moslims was en de Koran nog niet geopenbaard was deed de Roqya doormiddel van het aanroepen van ALLAH  met zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen en hij deed dit in de zuivere Arabische Taal en dus voldeed hij aan alle 3 de voorwaarden.

Uit deze hadith hebben de geleerden bewezen dat Roqya wat betreft de 3 voorwaarden vast staat, maar dat de verdere invulling en manier openstaat en kan veranderen.

Dit betekent dus dat men bij Roqya zaken mag toepassen/gebruiken zolang het aan een aantal voorwaarden voldoet, deze zijn:

  • Het mag niet tegenstrijdig zijn aan de 3 voorwaarden
  • De behandeling mag niet inzich zelf haram zijn in de Islam, zoals het gebruiken van bijvoorbeeld alcohol of varkensvlees enz.
  • Het moet bewijsbare nut opleveren in de praktijk, dus geen zaken die niet werken of die nergens op slaan zoals het reciteren van specifieke aantal van Surah zoals 134 Surah Al-Fatiha en 77 x Ayat Al-Kursi,of een mes onder je kussen plaatsen, dit zijn zaken die nergens op slaan en symbolische waarde hebben bij bepaalde sahara
  • Het mag het lichaam niet schaden.

Voor de mensen die denken dat dit principe een principe is van Roqya alleen die hebben het mis, dit principe komt vaker voor in de Islam en heeft te maken met de stelregel dat de basis van zaken in de Islam is dat ze toegestaan zijn.

We zien vaak mensen die wanneer  ze iets lezen dat het aanbevolen is om te gebruiken in de roqya of geneeskunde ze dan vragen heb je bewijs hiervan uit de Koran en de Soennah, zij begrijpen niet dat de Koran en/of de Soennah geen encyclopedie is met miljoenen aan woorden die je kan opzoeken en waar achterstaat toegestaan of niet toegestaan.

ALLAH heeft in een aantal gevallen specifieke zaken opgenoemd uit wijsheid die HEM bekend is of iets is toegestaan of niet, zoals welk vlees men mag eten en wel niet, maar niet alles wat bestaat is genoemd bij naam, deze zaken vallen onder het basis principe; Al-Asl fil Asjae Al-Ibahaat, oftewel de basis in zaken is dat ze toegestaan zijn totdat er bewijs is van verbod.

We zullen een aantal voorbeelden op noemen:

In het verleden, en dan praten we over een tijdperk van honderden jaren geleden waren er geleerden die het gebruik van bepaalde planten toestonden die nu bij iedereen als haram te boek staan.

Een voorbeeld hierover is qat waarover Shaych ibn Hajr Al-Haythami in zijn boek genaamd “Tahdeer Al-Thiqaat ‘an isti’maal Al-Kiftat  wal Qat”.

 

Hierin bespreekt hij de meningen van bepaalde geleerden die het als toegestaan verklaarden, men zou nu zeggen hoe kan een geleerde een drugs toestaan?

Is er letterlijk bewijs van het verbod op Qat in de Koran of de Soennah?

Nee en dat is ook niet nodig, dus de geleerden die het hadden toegestaan deden dit op basis van het principe dat alle zaken toegestaan zijn totdat bewijs is van het verbod en ze zagen het als een plant die zelf bepaalde voordelen had in het gebruik, naarmate de tijd werd duidelijk dat de plant bedwelmend was en dus onder het verbod viel van dat alles wat bedwelmend is haram is om te gebruiken.

Een ander voorbeeld:

Wanneer iemand nu zou zeggen het is niet toegestaan om een zwangere vrouw te onderzoeken met een echo en te geloven wat de dokter daarin ziet, dan zou niemand deze persoon serieus nemen.

Maar er is ook geen bewijs uit de Koran en de Soennah dat een echo toegestaan is? En toch is dit toegestaan want er is geen verbod op de echo en het valt ook niet onder een bepaald verbod en de echo heeft bewijsbare nut in de praktijk.

Maar wanneer mensen vragen geef bewijs dat je Roqya water mag spuiten in de hoeken van de kamer dan wil men een letterlijke bewijs hebben uit de Koran en de Soennah, zij verwachten dat er een vers of Hadith letterlijk vermeld dat je Roqyawater mag spuiten in de hoeken van een kamer, maar zo werkt de Islam niet.

Als dit het geval was dan zou de meerderheid van alles wat wij nu gebruiken als behandelingen niet toegestaan zijn, want elk jaar komen er nieuwe behandelmethodes voor in de geneeskunde die niet genoemd zijn in de Koran of de Soennah.

Want ook in Tibb(geneeskunde) is de basis dat alles is toegestaan totdat wordt bewezen dat het haram is en Roqya is een onderdeel van Tibb.

Behandelingen die met de Roqya worden uitgevoerd als hulpmiddel:

 

  • Het spuiten van gereciteerd water in de hoeken van het huis:

Het is volgende is overgeleverd door de grote Muhaddith Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim(moge ALLAH hem genadig zijn) en zijn overlevering wordt verteld door Shaych Ibn Jibrien(moge ALLAH hem genadig zijn in het bijzijn van Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) en anderen.

Dit gesprek is te vinden in de cassetteband opnames van Shaych Bin Bazz genaamd Liqaa ma’a Al-Ikhwa FILLAH nr 4 en zijn nu ook online te vinden.

 

Abi Nadhr Al-Haasim ibn Al-Qaasim  spoot gereciteerd water in de hoeken van zijn huis omdat deze bewoond werd door de djinn die hem lastigvielen.

Hij zei: “ Ik nam een emmer en reciteerde het volgende erin:

??? ????? ?????? ????? ???? ??? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ???? ?? ????????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ?????????

 ?? ??? ??? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ????)? (???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????

Vervolgens reciteerde hij Sural Al-Saffaat 1-10

 

Vervolgens spoot ik het water in de hoeken van het huis en hoorde ik het volgende:

“Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand wij zullen weggaan van jou”

(Wabil Al-Sayyib min Kalaam Al-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah)

 

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) vertelde dit bij een bijeenkomst waar ook Shaych Ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn)  en anderen aanwezig waren.

Toen shaych ibn Jibreen bij de woorden kwam, “Je hebt ons verbrand, je hebt ons verbrand  O Abu Nadhr wij gaan weg van jou” zei Shaych ibn Bazz, Alle Lof zij ALLAH,  goed, als dit nuttig is geweest Alle lof zij ALLAH, vervolgens maakte Shaych Ibn Jibrien het af en daarna zei Shaych ibn Bazz, zit dit in het boek Al-Waabil Al-Sayyib?

Shaych Ibn Jibrien zei, klopt Al-Waabil Al-Sayyib!

Vervolgens zei Shaych Ibn Bazz, het is uitgeprobeerd en het heeft geholpen met de wil van ALLAH, Alle Lof zij ALLAH, de basis voor alle geneeswijzen is dat het toegestaan is behalve wat ALLAH verboden heeft verklaard.
Daarna zei Shaych ibn Jibrien, een aantal broeders heeft dit geprobeerd en hebben het water te drinken gegeven aan een bezeten vrouw en de djinn is terplekke gestorven of het lichaam uit gegaan.

Shaych ibn Bazz zei, alles wat als medicijn gebruikt kan worden en er rust geen verbod op in de Islam dan is de basis dat het toegestaan is zowel in Smeekbeden als in geneeswijzen behalve wat de Islam verbied.

We zien hier dus een bijenkomst van niet de minste 2 geleerden van onze tijd, grote geleerden met kennis van de toegestane Roqya, en we zien Shaych ibn Bazz die meerdere keren herhaalt, de basis in geneeswijzen is dat ze toegestaan zijn behalve als er verbod op is en hij vermeld ook dat als het nuttig is dan Alle Lof zij ALLAH.

 

Shaych Mukhtar Mohammed Kamil zei:

En wat eveneens behoort tot de belangrijke zaken is het drinken van gereciteerd water en het wassen ermee en het spuiten ervan in de hoeken van het huis en dit raakt de djinn(met de wil van ALLAH) die de mens onrecht aandoet.

(Tard ‘ilaaz Al-Djaan bil Quraan wal A’shaab blz 11)

 

Shaych ibn Bazz zei:

Het is bevestigd in de Sunnan van Abi Dawood dat de Profeet vrede zij met hem reciteerde over water in een pot en dat hij dit over een zieke goot en door dit weten wat dat het behandelen met gereciteerde water en dit over een zieke te gieten niet verboden is in de Islam wanneer de recitatie correct is.

Wat betreft het spuiten van gereciteerd water in het huis, dan is dit bewezen in de praktijk dat het werkt, zowel bij de geleerden van vroeger als in deze tijd alsook bij ons in de praktijk wat wij hebben gezien bij mensen die wij zelf behandelen.
Daarnaast zijn er overleveringen van de Profeet vrede zij met hem dat reciteren over water en dit gebruiken bij ziektes en Roqya een bekend gebruik was alsook athar van de selef dat zij dit deden.

 

  • Het gebruik van Zwarte Musk of andere soorten Musk in de Roqya:

 

Het gebruik van Zwarte Musk en andere soorten Musk is nuttig bevonden in de Roqya, dit is vooral bij mensen die een djinn aaseeq hebben en bij mensen en vooral kinderen die in de nacht lastig worden gevallen en waarbij zwarte musk gebruikt wordt icm Roqya water en dit gespoten wordt in het huis en rondom het bed.

Wat betreft de toegestaanheid van het gebruik van zwarte musk en musk in het algemeen dan komt dit uit de bewijzen die te vinden zijn in de Soennah alsook de bewijzen die het experimenten in de Roqya hebben gebracht in de praktijk dat het werkt.

 

Op gezag van Abi Sa’eed Al-Khudri die zei:De Profeet vrede zij met hem zei:

“De beste der geuren is Musk”

(Saheeh Muslim)

 

Ibn Qayyim (moge ALLAH hem genadig zijn zei)

Voorwaar  Musk heeft de volgende eigenschappen; de Engelen houden ervan en de shayateen vluchten ervan weg, en het meeste waar de shayateen van houden is een slechte geur. Want goede zielen houden van goede geuren en slechte zielen houden van slechte geuren en elke ziel zal de kant opgaan waar die bijbehoort, want Al-Gabithoon lil gabithaat(de onreinen voor de onreinen vrouwelijk) en de Tayiboon lil Tayibaat( reinen voor de reinen vrouwelijk)

 

Zoals we zien uit de uitspraak van Ibn Qayyim rennen de shayateen weg van de geur van musk en vooral zwarte musk en dit is ook wat wij hebben ondervonden in de praktijk bij het behandelen honderden mensen.

Het is dus een zaak die zowel bewezen is in de praktijk als in de Soennah en de uitspraken van de geleerden wat dus maakt dat deze methode toegestaan is om te gebruiken.